Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 12 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Thống Nhất

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 12 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Thống Nhất

Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn

Động tác bắn tại chỗ của sung tiểu liên AK. - Luyện tập

Tâp ngắm chụm và ngắm trúng chụm

( TIẾT 1- 7) - Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị - HIểu được Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị 1 tiết - lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề

 - Nằm bắn súng TLAK ban ngày Nắm vứng tư thế nằm bắn súng TLAK ban ngày 1 tiết - lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập

 - Điểm ngắm đúng - Thực hiện được ngắm bắn và điểm ngắm bắn đúng 1 tiết - lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập

 - Điểm ngắm đúng - Thực hiện được ngắm bắn và điểm ngắm bắn đúng 1 tiết - lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập

 

doc 6 trang Dương Hải Bình 31/05/2022 3990
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 12 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Thống Nhất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
MÔN: GDQP AN KHỐI 12 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN NGỌC ĐẠT
Thống nhất, tháng 9/2020
 TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT
 TỔ : SINH – TD - QP
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
QPAN 12 NĂM HỌC 2020-2021
Cả năm học : 35 tuần = 35 tiết
Học kỳ I: 18 tuần (15 tuần x 1tiết) = 18 tiết.
Học kỳ II: 17 tuần ( 17 tuần x 1tiết) = 17 tiết
HỌC KỲ I:
TT
Chủ đề
Nội dung kiến thức 
Hướng dẫn
Thực hiện
Thời lượng
Hình thức tổ chức
1
Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn
Động tác bắn tại chỗ của sung tiểu liên AK. - Luyện tập
Tâp ngắm chụm và ngắm trúng chụm
( TIẾT 1- 7)
- Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị
- HIểu được Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
Nằm bắn súng TLAK ban ngày
Nắm vứng tư thế nằm bắn súng TLAK ban ngày
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Điểm ngắm đúng
- Thực hiện được ngắm bắn và điểm ngắm bắn đúng
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Điểm ngắm đúng
- Thực hiện được ngắm bắn và điểm ngắm bắn đúng
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Điểm ngắm đúng
- Thực hiện được ngắm bắn và điểm ngắm bắn đúng
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Điểm ngắm đúng
- Thực hiện được ngắm bắn và điểm ngắm bắn
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Điểm ngắm đúng
- Thực hiện được ngắm bắn và điểm ngắm bắn đúng
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
2
KIỂM TRA 45 PHÚT
( TIẾT 8)
- Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị, Thực hiện được ngắm bắn và điểm ngắm bắn đúng
- Hiểu được Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị, Thực hiện được ngắm bắn và điểm ngắm bắn đúng
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
3
Kĩ thuật mang, vác trang bị và kĩ thuật thở trong chạy vũ trang.
Luyện tập nội dung chạy vũ trang
( TIẾT 9 – 14)
- Kỹ thuật chạy, thở, kỹ thuật mang vác vũ khí
Hiểu được Kỹ thuật chạy, thở, kỹ thuật mang vác vũ khí
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Chạy vũ trang 800m
- Nam: 2 phút 30s
- Nữ: 2 phút 40s
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Chạy vũ trang 800m
- Nam: 2 phút 30s
- Nữ: 2 phút 40s
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Chạy vũ trang 800m
- Nam: 2 phút 30s
- Nữ: 2 phút 40s
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Chạy vũ trang 800m
- Nam: 2 phút 30s
- Nữ: 2 phút 40s
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Chạy vũ trang 800m
- Nam: 2 phút 30s
- Nữ: 2 phút 40s
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
4
Khái niệm về an ninh mạng 
Luật an ninh mạng 
Bảo mật các thông tin cá nhân trên mạng 
( TIẾT 15-17)
- Khái niệm ANM
- Nẵm rõ KN ANM
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Nội dung cơ bản của luật: những điều cấm khi Sửa dụng mạng
Nẵm được luật ANM
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
Thực hành báo mật thông tin cá nhân
- Thực hiện tuyên truyền luật ANM qua các trang mạng XH
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
5
KIỂM TRA HỌC KÌ 
( TIẾT 18)
Chạy vũ trang 800m
- Nam: 2 phút 30s
- Nữ: 2 phút 40s
1 tiết
6
Truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang địa phương 
Phát huy truyền thống của cha ông 
(TIẾT 19 -20 )
- giới thiêu Anh hùng LL vuc Trang tại Bù đăng
- Ghi nhớ được Anh hùng LL vũ Trang tại Bù đăng và các đơn vị LL vũ trang tại Huyện Bù đăng
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Kể chuyện về kháng chiến tại Huyện Bù đăng
- Yêu đất nước, yêu địa phương, có tinh thần đoàn kết dân tộc
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
7
Một số nội dung cơ bản về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với CMVN
Cách phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối tại địa phương trên các phương tiện thong tin đại chúng, trên mạng XH 
(TIẾT 21-22)
- “DBHB-BLLĐ”
- Nhận thức rõ ràng về “DBHB-BLLĐ” 
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Thực hành vận dụng Địa hình che khuất, che đỡ, trổng trãi
- Thực hiện các tư thế VĐCT vào các địa hình
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
8
Kĩ thuật, phương pháp tìm và giữ phương hướng. 
Tìm và giữ phương hướng trong điều kiện thực tế 
Vận dụng ý nghĩa, yêu cầu các nguyên tắc vận động vào gần địch trên một số loại địa hình.
( TIẾT 23 – 27) 
- Có nhận thức về vũ khi trang bị
- HIểu được Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Tìm được phương hướng trong điều kiện thực tế
- Thực hành Tìm được phương hướng trong điều kiện thực tế
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Tìm được phương hướng trong điều kiện thực tế
- Thực hành Tìm được phương hướng trong điều kiện thực tế
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Tìm được phương hướng trong điều kiện thực tế
- Thực hành Tìm được phương hướng trong điều kiện thực tế
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Tìm được phương hướng trong điều kiện thực tế
- Thực hành Tìm được phương hướng trong điều kiện thực tế
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
9
kiểm tra 1 tiết
( TIẾT 28)
- Lịch sử VT địa phương, “ DBHB-BLLĐ”
- Hoàn thành bài thi
1 tiết
10
Khái niệm, vị trí, vai trò và những nội dung chủ yếu 
Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế
Những nội dung chủ yếu vá trách nhiệm của học sinh
(TIẾT 29- 31)
- Bảo vệ tổ quốc sau năm 1975
- Yêu đất nước, yêu địa phương, có tinh thần đoàn kết dân tộc
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Tội phạm CNC
- Nhận thức được tội phạm công nghệ cao
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Trách nhiệm HS
- Thực hành trách nhiệm của HS
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
11
Nhà trường công an và tuyển sinh đào tạo
Tổ chức QĐND Việt Nam
Tổ chức CAND Việt Nam
(TIẾT 32- 34)
- Nắm được tuyển sinh nghành CA-QĐ
- Nắm được tuyển sinh nghành CA-QĐ
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
-Nắm được nghành QĐ
-Nắm được nghành QĐ
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
-Nắm được nghành CA
-Nắm được nghành CA
1 tiết
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
12
Thi học kỳ II
(TIẾT 35)
- Tội phạm, tội phạm công nghê cao, Trách nhiệm HS, -Nắm được nghành QĐ-CA, Nắm được tuyển sinh nghành CA-QĐ
- Hoàn thành bài thi
1 tiết
Thống nhất, ngày 04 tháng 09 năm 2020
Duyệt của lãnh đạo Tổ trưởng Người lập
 Nguyễn Ngọc Đạt

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_mon_giao_duc_quoc_phong_an_ninh_lop_12_nam.doc