Giáo án Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 11 - Chương trình cả năm - Lê Văn Chín

Giáo án Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 11 - Chương trình cả năm - Lê Văn Chín

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

+ Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật,kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

 + Kĩ năng: Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.

 + Thái độ hành vi : Xây dựng ý thức trách nhiệm, chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân.

2. Yêu cầu: Nắm vững nội dung của bài, thực hành thuần thục động tác chỉ huy đơn vị.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung: Đội ngũ tiểu đội

2. Trọng tâm: Đội ngũ tiểu đội

 

doc 61 trang Dương Hải Bình 31/05/2022 1340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 11 - Chương trình cả năm - Lê Văn Chín", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	 Ngµy 15/8/2011
BÀI 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ 
Tiết ppct:1
 PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: 
+ Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật,kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.
 + Kĩ năng: Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.
 + Thái độ hành vi : Xây dựng ý thức trách nhiệm, chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân.
2. Yêu cầu: Nắm vững nội dung của bài, thực hành thuần thục động tác chỉ huy đơn vị.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Nội dung: Đội ngũ tiểu đội
2. Trọng tâm: Đội ngũ tiểu đội
III. THỜI GIAN
Tổng số: 45 phút
Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ: 5 phút
Tiến hành bài giảng: 35 phút
Cũng cố: 5 phút
IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức:
 - Lên Lớp: tập trung.
 - Luyện Tập: theo tiểu đội
 - Hội Thao: 
2. Phương pháp: 
 - Giáo Viên: diển giải, giới thiệu, làm mẫu thị phạm động tác 
 - Học Sinh: nghe, ghi chép đầy đủ, thùc hiÖn ®éng t¸c theo khÈu lÖnh, tËp luyÖn theo nhãm.
V. ĐỊA ĐIỂM
-T¹i s©n vËn ®éng cña tr­êng.
VI. VẬT CHẤT
1. Häc sinh: Sách giáo khoa, trang phôc theo quy ®Þnh.
2. GV: sách giáo viên, tranh s¬ ®å ®éi ngò ®¬n vÞ.
PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG
I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 05 PHÚT
1.Xác định vị trí tập hợp,kiÓm tra trang phục.
2.Phổ biến các quy định.
3.Kiểm tra bài cũ
4.Phổ biến ý định bài giảng: 
- Bài 1: Đội ngũ đơn vị
- Tiết 1: Đội ngũ tiểu đội
- Nội dung tiêu đề từ I-IV
II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 35 PHÚT
1.Lên Lớp: 15 Phút
Nội dung – thời gian
Phương pháp
Vật chất
 *Đội hình tiểu đội: 
1. Đội hình tiểu đội hàng ngang.
* Giáo viên:
Nêu tên, ý nghĩa đội hình.
Thùc hiÖn theo 3 b­íc:
B1: Lµm nhanh.
B2: Lµm chËm cã ph©n tÝch.
B3: Lµm tæng hîp.
* Học sinh:
Nghe, quan s¸t, nhí khÈu lÖnh vµ c¸c b­íc thùc hiÖn.
S¸ch gi¸o khoa, tranh s¬ ®å ®éi h×nh ®éi ngò ®¬n vÞ.
Vë ghi, bót ®Ó ghi chÐp
2. Đội hình tiểu đội hàng dọc.
* Giáo viên:
Nêu tên, ý nghĩa đội hình.
Thùc hiÖn ®éng t¸c theo 3 b­íc:
B1: Lµm nhanh.
B2: Lµm chËm cã ph©n tÝch.
B3: Lµm tæng hîp.
* Học sinh:
Nghe, quan s¸t, nhí khÈu lÖnh vµ c¸c b­íc thùc hiÖn.
S¸ch gi¸o khoa, tranh s¬ ®å ®éi h×nh ®éi ngò ®¬n vÞ.
Vë ghi, bót ®Ó ghi chÐp.
3. TiÕn, lïi, qua ph¶i, qua tr¸i.
a. §éng t¸c tiÕn, lïi.
b. ®éng t¸c qua ph¶i, qua tr¸i.
4. Gi·n, thu ®éi h×nh.
* Giáo viên:
Nêu tên vµ ý nghĩa đội hình.
Thùc hiÖn ®éng t¸c theo 3 b­íc:
B1: Lµm nhanh.
B2: Lµm chËm cã ph©n tÝch.
B3: Lµm tæng hîp.
* Học sinh:
Nghe, quan s¸t, nhí khÈu lÖnh vµ c¸c b­íc thùc hiÖn.
S¸ch gi¸o khoa, tranh s¬ ®å ®éi h×nh ®éi ngò ®¬n vÞ.
Vë ghi, bót ®Ó ghi chÐp.
2. Tổ chức luyện tập 20 phút
KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP
Buổi
Nội dung
Thời gian
Tổ chức và phương pháp
Vị trí và hướng tập
Ký tín hiệu luyện tập
Người phụ trách
Vật chất
01
Hàng dọc
15 phút
LuyÖn tËp theo ®¬n vÞ tiÓu ®éi.
T¹i s©n trường, h­íng Nam-B¾c
Cßi:
- 1 tiÕng: B¾t ®Çu tËp,
- 2 tiÕng: NghØ lao t¹i chç,
- 1 håi dµi: TËp hîp ®¬n vÞ.
Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh cña GV vµ chØ huy.
Giáo viên, trung ®éi tr­ëng vµ tiÓu ®éi tr­ëng
Tranh s¬ ®å ®éi ngò tiÓu ®éi
Hàng ngang
10
V. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút
- Giải đáp thắc mắc.
- Hệ thống nội dung.
- Nhận xét buổi học.
- Kiểm tra vật chất,học cụ, xuèng líp.
 	Ngµy 20/8/2011
 Bµi 1. ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
 Tiết ppct: 2
 PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: 
 + Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật,kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.
 + Kĩ năng: Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.
 + Thái độ hành vi (ý thức): Xây dựng ý thức trách nhiệm, chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân.
2. Yêu cầu: Nắm vững nội dung của bài, thực hành thuần thục động tác chỉ huy đơn vị.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Nội dung: Đội ngũ trung đội
2. Trọng tâm: Đội ngũ trung đội
III. THỜI GIAN
Tổng số: 45 phút
Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ: 5 phút
Tiến hành bài giảng: 35 phút
Cũng cố: 5 phút
IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức:
 - Lên Lớp: tập trung.
 - Luyện Tập: tiểu đội
 - Hội Thao: 
2. Phương pháp: 
 - Giáo Viên: diển giải, giới thiệu, làm mẫu thị phạm động tác 
 - Học Sinh: nghe, ghi chép đầy đủ, thùc hiÖn ®éng t¸c theo khÈu lÖnh, tËp luyÖn theo nhãm.
V. ĐỊA ĐIỂM
-T¹i s©n vËn ®éng cña tr­êng.
VI. VẬT CHẤT
1. Häc sinh: Sách giáo khoa, trang phục theo quy ®Þnh.
2. GV: sách giáo viên, tranh s¬ ®å ®éi ngò ®¬n vÞ.
PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG
I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI (05 PHÚT)
1.Xác định vị trí tập hợp,kiÓm tra trang phục.
2.Phổ biến các quy định.
3.Kiểm tra bài cũ
4.Phổ biến ý định bài giảng: 
- Bài 1: Đội ngũ đơn vị
- Tiết 2: Đội ngũ trung đội
- Nội dung tiêu đề từ I-IV
II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI ( 35 PHÚT)
1.Lên Lớp: 15 Phút
Nội dung – thời gian
Phương pháp
Vật chất
Đội hình tiểu đội.
1. Đội hình trung đội hàng ngang.
* Giáo viên:
Nêu tên vµ ý nghĩa đội h×nh.
Thùc hiÖn theo 3 b­íc:
B1: Lµm nhanh.
B2: Lµm chËm cã ph©n tÝch.
B3: Lµm tæng hîp.
* Học sinh:
Nghe, quan s¸t, nhí khÈu lÖnh vµ c¸c b­íc thùc hiÖn.
S¸ch gi¸o khoa, tranh s¬ ®å ®éi h×nh ®éi ngò ®¬n vÞ.
Vë ghi, bót ®Ó ghi chÐp.
2. Đội hình trung đội hàng dọc.
* Giáo viên:
Nêu tên, nghĩa đội hình.
Thùc hiÖn theo 3 b­íc:
B1: Lµm nhanh.
B2: Lµm chËm cã ph©n tÝch.
B3: Lµm tæng hîp.
* Học sinh:
Nghe, quan s¸t, nhí khÈu lÖnh vµ c¸c b­íc thùc hiÖn.
- S¸ch gi¸o khoa, tranh s¬ ®å ®éi h×nh ®éi ngò ®¬n vÞ.
Vë ghi, bót ®Ó ghi chÐp.
2. Tổ chức luyện tập: 20 phút
KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP
Buổi
Nội dung
Thời gian
Tổ chức và phương pháp
Vị trí và hướng tập
Ký tín hiệu luyện tập
Người phụ trách
Vật chất
01
Hàng dọc
15 phút
Lên lớp theo ®éi h×nh trung ®éi
T¹i s©n tr­êng, h­íng Nam-B¾c
Cßi:
- 1 tiÕng: B¾t ®Çu tËp,
- 2 tiÕng: NghØ lao t¹i chç,
- 1 håi dµi: TËp hîp ®¬n vÞ.
Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh cña GV vµ chØ huy.
Giáo viên, trung déi tr­ëng vµ tiÓu ®éi tr­ëng
Tranh s¬ ®å ®éi ngò tiÓu ®éi
Hàng ngang
10
III.KẾT THÚC BÀI GIẢNG (5 phút)
- Giải đáp thắc mắc.
- Hệ thống nội dung.
- Nhận xét buổi học.
- Kiểm tra vò khí ,vật chất,học cụ, xuèng líp.
 	 Ngµy 25/8/2011	
 Bµi 2: LuËt nghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh
 Tiết ppct: 3
 PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. môc ®Ých yªu cÇu
1. KiÕn thøc:
Gióp häc sinh n¾m ®­îc mét sè néi dung c¬ b¶n cña luËt NVQS lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm , NVQS cña m×nh. 
2.Kü n¨ng:
 Hs n¾m ®­îc kh¸i qu¸t vÒ néi dung c¬ b¶n cña luËt NVQS .
3.Th¸i ®é:
X¸c ®Þnh tinh thÇn th¸i ®é ®óng ®¾n trong häc tËp ,nghiªn cøu luËt NVQS; liªn hÖ vµ x¸c ®Þnh nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña häc sinh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng quèc phßng ë nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng.
II. néi dung träng t©m
1. Néi dung: - Sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự
2.Träng t©m: Sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự
III. thêi gian : 45 phót 
IV. tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p
1. Tæ chøc: lªn líp tËp trung
2. Ph­¬ng ph¸p: - Gv: ThuyÕt tr×nh , gi¶ng gi¶i, th¶o luËn, vÊn ®¸p, nªu vÊn ®Ò.
 - Hs: Th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái , ghi chÐp.
V. §Þa ®iÓm: T¹i phßng häc .
I. VËt chÊt :
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV.
Hs: SGK, vë ghi.
 PhÇn II: thùc hµnh gi¶ng bµi
I. tæ chøc gi¶ng bµi
1. æn ®Þnh tæ chøc líp, kiÓm tra sÜ sè.
2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh. 
3. KiÓm tra bµi cò.
4. phæ biÕn ý ®Þnh gi¶ng bµi.
 II. thùc hµnh gi¶ng bµi (35 PHÚT)
 1.Lªn líp: 35
Néi dung thêi gian
Ph­¬ng ph¸p
VËt chÊt
Sù cÇn thiÕt ban hµnh luËt nghÜa vô qu©n sù
1.KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng yªu n­íc, chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta.
D©n téc ta cã truyÒn thèng kiªn c­êng bÊt khuÊt chèng gÆc ngo¹i x©m, cã lßng yªu n­íc nång nµn, s©u s¾c.
Q§ ta tõ d©n mµ ra, v× nh©n d©n mµ chiÕn ®Êu, ®­îc nh©n d©n nhÕt lßng ñng hé, ®ïm bäc.
Q§ ta ®­îc x©y dùng theo hai chÕ ®é : T×nh nguyÖn tßng qu©n vµ chÕ ®é nghÜa vô qu©n sù.
Thùc hiÖn quyÒn lam chñ cña c«ng d©n, t¹o ®iÒu kiÖn ch c«ng d©n lµm trßn nghÜa vô b¶o vÖ tæ quèc
HiÕn ph¸p n­íc céng hoµ XHCN viÖt Nam kh¼ng ®Þnh “ B¶o vÖ tæ quèc lµ nghÜa vô thiªng nliªng vµ quyÒn cao quý cña c«ng d©n, c«ng d©n cã bæn phËn lµm NVQS vµ tham gia x©y dùng nÒn QPTD”
Nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc x· héi, c¬ quan....cã tr¸ch nhiÖm t¹o diÒu kiÖn cho c«ng d©n hoµn thµnh nghÜa vô víi tæ quèc.
§¸p øng yªu cÇu x©y dùng qu©n ®éi trong thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt n­íc.
Mét trong nh÷ng chøc n¨ng chÝnh cña Q§ND ta lµ tham gia x©y dùng ®Êt n­íc.
HiÖn nay Q§ ta d­îc tæ chøc thµnh c¸c QC,BC cã hÖ thèng häc viÖn, nhµ tr­êng, viÖn nghiªn cøu. Tõng b­íc ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i.
Gv: Nhµ n­íc ta ban hµnh LuËt NVQS nh»m môc ®Ých g× ? 
Hs: §äc SGK, suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái.
Gv: KÕt luËn(cã 3 môc ®Ých).
Gv: B»ng kiÕn thøc vèn cã em h·y ph©n tÝch lµm s¸ng tá 3 môc ®Ých trªn ?
Chia líp 3 nhãm ®Ó th¶o luËn, gîi ý cho Hs th¶o luËn.
Hs: Th¶o luËn theo nhãm, cö nhãm tr­ëng tr×nh bµy néi dung ý kiÕn cña nhãm.
Gv: KÕt luËn.
Hs: Ghi chÐp ý chÝnh.
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, luËt NVQS, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
 III. KÕt thóc bµi gi¶ng (5 PHÚT)
 - Gi¶i ®¸p th¾c m¾c.
 - HÖ thèng néi dung. 
 - C©u hái «n luyÖn.
 - NhËn xÐt xuèng líp
Ngµy 03/09/2011
Bµi 2: LuËt nghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh
 Tiết ppct: 4 
 PhÇn I: ý ®Þnh gi¶ng bµi
I. môc ®Ých yªu cÇu
1. KiÕn thøc:
Gióp häc sinh n¾m ®­îc mét sè néi dung c¬ b¶n cña luËt NVQS lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm , NVQS cña m×nh. 
2.Kü n¨ng:
 Hs n¾m ®­îc kh¸i qu¸t vÒ néi dung c¬ b¶n cña luËt NVQS .
3.Th¸i ®é:
X¸c ®Þnh tinh thÇn th¸i ®é ®óng ®¾n trong häc tËp ,nghiªn cøu luËt NVQS; liªn hÖ vµ x¸c ®Þnh nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña häc sinh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng quèc phßng ë nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng.
II. néi dung träng t©m
1. Néi dung: - Néi dung c¬ b¶n cña luËt NVQS va néi dung c¬ b¶n cña luËt NVQS n¨m 2005'' môc a, b''
2.Träng t©m: néi dung luËt NVQS n¨m 2005
III. thêi gian : 45 phót 
IV. tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p
1. Tæ chøc: lªn líp tËp trung
2. Ph­¬ng ph¸p: - Gv: ThuyÕt tr×nh , gi¶ng gi¶i, th¶op luËn, vÊn ®¸p, nªu vÊn ®Ò.
 - Hs: Th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái , ghi chÐp.
V. §Þa ®iÓm: T¹i phßng häc .
VI. VËt chÊt :
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
 PhÇn thùc hµnh gi¶ng bµi
I. tæ chøc gi¶ng bµi (5 PHÚT)
1. æn ®Þnh tæ chøc líp, kiÓm tra sÜ sè.
2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh. 
3. KiÓm tra bµi cò.
4. phæ biÕn ý ®Þnh gi¶ng bµi.
II. thùc hµnh gi¶ng bµi (35 PHÚT)
 1.Lªn líp: 35 phút	
Néi dung - Thêi gian
Ph­¬ng ph¸p
VËt chÊt
II. Néi dung c¬ b¶n cña luËt NVQS
1.Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ luËt 
11 ch­¬ng, 71 ®iÒu
2. Néi dung c¬ b¶n cña luËt NVQS 2005
a. Nh÷ng quy ®Þnh chung
NVQS lµ nghÜa vô lµ nghÜa vô vÎ vang cña c«ng d©n phôc vô trong Q§ND ViÖt Nam.
Lµm NVQS bao gåm phôc vô t¹i ngò vµ phôc vô trong ng¹ch dù bÞ
C«ng d©n lµm NVQS trong qu·ng thêi gian tõ 18 ®Õn hÕt 45 tuæi.
+ C«ng d©n phôc vô t¹i ngò gäi lµ QN t¹i ngò.
+ C«ng d©n phôc vô trong ng¹ch dù bÞ gäi lµ QN dù bÞ.
QN cã nghÜa vô:
TuyÖt ®èi trung thµnh víi tæ quèc víi nh©n d©n, s½n sang chiÕn ®Êu hi sinh b¶o vÖ v÷ng ch¾c tæ quèc ViÖt Nam XHCN vµ hoµn thµnh mäi nhiÖm vô.
T«n träng quyÒn lµm chñ cña c«ng d©n, kiªn quyÕt b¶o vÖ t¸i s¶n XHCN, b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tµi s¶n cña c«ng d©n.
G­¬ng mÉu chÊp hµnh ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng, nhµ n­íc, mÖnh lÖnh, ®iÒu lÖ cña qu©n ®éi.
Ra søc häc tËp rÌn luyÖn mäi mÆt ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vµ b¶n lÜnh chiÕn ®Êu.
b.ChuÈn bÞ cho thanh niªn phôc vô t¹i ngò.
HuÊn luyÖn qu©n sù phæ th«ng.
HuÊn luyÖn qu©n sù phæ th«ng(GDQP).
§µo t¹o c¸n bé nh©n viªn chuyªn m«n kÜ thuËt cho qu©n ®éi.
§¨ng ký NVQS vµ kiÓm tra søc khoÎ ®èi víi c«ng d©n nam ®ñ 17 tuæi.
Gv: §Æt c©u hái, gäi Hs tr¶ lêi, nghe vµ cho ®iÓm.
Hs: Tr¶ lêi c©u hái cña Gv.
Gv: Tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña luËt.
Hs: nghe, däc SGK ghi chÐp néi dung chÝnh.
Hs: Th¶o luËn vÒ nghÜa vô cña QN, liªn hÖ nghÜa vô ®ã víi b¶n th©n.
Gv: Yªu cÇu Hs tho¶ luËn vµ tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh, Gv ph©n tÝch thªm nÕu c©n thiÕt.
Gv: ? ChuÈn bÞ cho thanh niªn nhËp ngò bao gåm nh÷ng néi dung g×.
Hs: §äc SGK, suy nghÜ, tr¶ lêi c©u nái.
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, luËt NVQS, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
 Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, luËt NVQS, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
 III. KÕt thóc bµi gi¶ng (5 PHÚT)
 - Gi¶i ®¸p th¾c m¾c.
 - HÖ thèng néi dung. 
 - C©u hái «n luyÖn.
 - NhËn xÐt xuèng líp.
Ngµy 10/09/2011
Bµi 2: LuËt nghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh
 Tiết ppct: 5 
 PhÇn I: ý ®Þnh gi¶ng bµi
I. môc ®Ých yªu cÇu
1. KiÕn thøc:
Gióp häc sinh n¾m ®­îc mét sè néi dung c¬ b¶n cña luËt NVQS lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm , NVQS cña m×nh. 
2.Kü n¨ng:
 Hs n¾m ®­îc kh¸i qu¸t vÒ néi dung c¬ b¶n cña luËt NVQS .
3.Th¸i ®é:
X¸c ®Þnh tinh thÇn th¸i ®é ®óng ®¾n trong häc tËp ,nghiªn cøu luËt NVQS; liªn hÖ vµ x¸c ®Þnh nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña häc sinh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng quèc phßng ë nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng.
II.Néi dung vµ träng t©m.
1.Néi dung: PhÇn 2: c. Phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh.
 d. Xö lý c¸c vi ph¹m luËt NVQS.
2. Träng t©m : Phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh.
III. thêi gian: 45 phót
IV. Tæ chøc –Ph­¬ng ph¸p
1. Tæ chøc; : Lªn líp tËp trung.
2. Ph­¬ng ph¸p :- ThuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i , ®µm tho¹i, vÊn ®¸p. 
V. §Þa ®iÓm : T¹i phßng häc .
I. VËt chÊt :
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
 PhÇn thùc hµnh gi¶ng bµi
I. tæ chøc gi¶ng bµi
1. æn ®Þnh tæ chøc líp, kiÓm tra sÜ sè.
2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh. 
3. KiÓm tra bµi cò.
4. phæ biÕn ý ®Þnh gi¶ng bµi.
 II. thùc hµnh gi¶ng bµi (35 PHÚT)
 1.Lªn líp: 35 phút
Néi dung- Thêi gian
Ph­¬ng ph¸p
VËt chÊt
c.Phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh.
 Løa tuæi gäi nhËp ngò lµ C«ng d©n nam ®ñ 18 ®Õn hÕt 25 tuæi.
Thêi h¹n phôc vô t¹i ngò : 
+ H¹ SQ, Binh sÜ : 18 th¸ng
+ H¹ SQ, Binh sÜ chuyªn m«n kü thuËt do Q§ ®µo t¹o, H¹ SQ, Binh sÜ trªn tµu h¶i qu©n : 24 th¸ng.
 *Nh÷ng c«ng d©n sau ®©y ®­îc t¹m ho·n gäi nhËp ngò trong thêi b×nh:.
+ Cã anh, chÞ, em ruét ®ang lµ h¹ SQ, Binh sÜ phôc vô t¹i ngò, ®ang häc t¹i tr­êng qu©n ®éi , ngoµi qu©n ®éi .
+ hs, sv ®ang häc t¹i c¸c tr­êng thuéc hÖ thèng gd quèc d©n .
+ Hs,Sv ®ang du häc hoÆc häc t¹i c¸c tr­êng cña tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi , quèc tÕ, ng­êi VN ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi ®­îc phÐp ®Çu t­ trªn l·nh thæ VN cã tg ®µo t¹o 12 th¸ng trë lªn<chØ ®­îc tÝnh trong khãa ®ß t¹o ®Çu tiªn va ®­îc kiÓm tra hµng n¨m.
*Hs, Sv kh«ng thuéc diÖn t¹m ho·n nhËp ngò:
- Häc kh¸c c¸c lo¹i nãi trªn.
- Theo häc c¸c l¹i h×nh ®µo t¹o kh¸c ngoµi quy ®Þnh. 
- BÞ ®uæi häc , buéc th«i häc. 
- Tù bá häc , ngõng häc liªn tôc 12 th¸ng trë lªn
- Häc hÕt mét khãa häc. 
- ChØ ghi danh , ®ãng häc phÝ mµ kh«ng häc .
 *Nh÷ng c«ng d©n ®­îc miÔn gäi nhËp ngò trong thêi b×nh:
+ Con cña liÖt sÜ, th­¬ng binh, bÖnh binh h¹ng mét.
+ Mét ng­êi anh hoÆc em trai cña liÖt sÜ.
+ Mét con trai cña th­¬ng binh h¹ng hai.
+ Thanh niªn xung phong, c¸n bé CNVC ®· phôc vô ë vïng s©u, vïng xa, biªn giíi, h¶i ®¶o, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n tõ 24 th¸ng trë lªn.
*ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi h¹ SQ, Binh sÜ phôc vô t¹i ngò:
+ §­îc h­ëng chÕ ®é nghØ phÐp n¨m theo quy ®Þnh , §­îc h­ëng phô cÊp hµng th¸ng ., §­îc tÝnh thêi gian c«ng t¸c liªn tôc,®­îc tÝnh nh©n khÈu ë g®.
+ §­îc trî cÊp tiÒn tµu xe, ®i ®­êng, xu¸t ngò , viÖc lµm 
+ §­îc cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi: l­¬ng thùc , thùc phÈm, qu©n trang, ch÷a bÖnh , chç ë, phô cÊp, v¨n hãa tinh thÇn
+ Khi xu©t ngò c¬ quan cò tiÕp nhËn l¹i 
+ §­îc ­u tiªn tuyÓn sinh ,tuyÓn dông , s¾p xÕp viÖc lµm khi xu©t ngò
+ Tr­íc khi nhËp ngò cã giÊy gäi nhËp häc th× xuÊt ngò ®­îc vµo häc tr­êng ®ã
+ NÕu bÞ th­¬ng, bÞ bÖnh , chÕt trong khi lµm nhiÖm vô th× b¶n th©n ,g® ®­îc h­ëng chÕ ®é theo quy ®Þnh 
*QuyÒn lîi cña gia ®×nh HSQ, BS t¹i ngò.
- Bè mÑ, vî vµ con ®­îc h­ëng chÕ ®é khã kh¨n ®ét xuÊt: háa ho¹n ,tai n¹n ..; èm ®au 1 th¸ng trë lªn hoÆc ®iÒu trÞ 1lÇn .t¹i bÖnh tõ 15 ngµy trë lªn 
- Con göi nhµ trÎ, tr­êng mÉu gi¸o, tr­êng THPT ®­îc miÔn ®ãng häc phÝ vµ tiÒn xd tr­êng.
 d.Xö lý vi ph¹m luËt NVQS.
BÊt k× c«ng d©n nµo vi ph¹m LuËt NVQS ®Òu bÞ xö lÝ theo ph¸p luËt. Tuú møc ®é nÆng nhÑ cã thÓ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.
Gv ?: C«ng d©n ë løa tuæi nµo th× ®­îc gäi nhËp ngò, thêi h¹n phôc vô lµ bao nhiªu th¸ng ?
Hs: th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái.
Gv: KÕt luËn.
Gv ?: Nh÷ng ®èi t­îng nµo ®­îc t¹m ho·n, miÔn gäi nhËp ngò trong thêi b×nh ?
Hs: th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái.
Gv: Gîi ý cho häc sinh trong khi th¶o luËn.
 KÕt luËn.
Hs: nghe vµ ghi chÐp ý chÝnh.
Gv: Gia ®×nh HSQ, BS t¹i ngò ®­îc h­ëng nh÷ng quyÒn lîi g× ? 
Hs: th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái.
Gv: Gîi ý cho häc sinh trong khi th¶o luËn.
 KÕt luËn.
Hs: nghe vµ ghi chÐp ý chÝnh.
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, luËt NVQS, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, luËt NVQS, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, luËt NVQS, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
 III. KÕt thóc bµi gi¶ng (5 PHÚT)
 - Gi¶i ®¸p th¾c m¾c.
 - HÖ thèng néi dung. 
 - C©u hái «n luyÖn.
 - NhËn xÐt xuèng líp
 	Ngµy 16/09/2011
Bµi 2: LuËt NVQS vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh
Tiết ppct: 6
 PhÇnI: ý ®Þnh gi¶ng bµi
I. môc ®Ých yªu cÇu
1. KiÕn thøc:
Gióp häc sinh n¾m ®­îc mét sè néi dung c¬ b¶n cña luËt NVQS lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm , NVQS cña m×nh. 
2.Kü n¨ng:
 Hs hiÓu vµ nhËn thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n ®èi víi viÖc chÊp hµnh luËt NVQS, x©y dùng Q§ND VN .
3.Th¸i ®é:
X¸c ®Þnh tinh thÇn th¸i ®é ®óng ®¾n trong häc tËp ,nghiªn cøu luËt NVQS; liªn hÖ vµ x¸c ®Þnh nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña häc sinh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng quèc phßng ë nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng.
II.Néi dung vµ träng t©m.
1.Néi dung: PhÇn 3: Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh.
2. Träng t©m : Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong viÖc chÊp hµnh luËt NVQS.
III. thêi gian: 45 phót
IV. Tæ chøc –Ph­¬ng ph¸p
1. Tæ chøc; : Lªn líp tËp trung.
2. Ph­¬ng ph¸p : ThuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i , ®µm tho¹i, vÊn ®¸p. 
V. §Þa ®iÓm : T¹i phßng häc .
VI. VËt chÊt :
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
 PhÇn thùc hµnh gi¶ng bµi
I. tæ chøc gi¶ng bµi (5 PHÚT)
1. æn ®Þnh tæ chøc líp, kiÓm tra sÜ sè.
2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh. 
3. KiÓm tra bµi cò.
4. phæ biÕn ý ®Þnh gi¶ng bµi.
II. thùc hµnh gi¶ng bµi (35 PHÚT)
1.Lªn líp: 35 phút
Néi Dung - Thêi gian
Ph­¬ng ph¸p
VËt chÊt
3.Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh
 a.Häc tËp chÝnh trÞ , qu©n sù ,rÌn luyÖn thÓ lùc do tr­êng líp tæ chøc.
- Nh»m xd tinh thÇn yªu n­íc, yªu CNXH, rÌn luyÖn t¸c phong , ky luËt , nÕp sèng tËp thÓ, trang bÞ kiÕn thøc QSPT
- Hs cÇn cã th¸i ®é nghiªm tóc, tr¸ch nhiÖm trong häc tËp vµ rÌn luyÖn 
- Häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh
b.ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký NVQS.
- Hs nam ®ñ 17 tuæi, n÷ dñ 18 tuæi
- §¨ng ký NVQS ®­îc tiÕn hµnh t¹i n¬i c­ tró cña c«ng d©n do bch qu©n sù x· , huyÖn thùc hiÖn . NÕu thay ®æi n¬i c­ tró thi ph¶i b¸o c¸o 
c.§i kiÓm tra søc kháe vµ kh¸m søc kháe.
- Hs nam ®ñ 17 tuæi di kh¸m sk lÇn ®Çu 
- Môc ®Ých: kiÓm tra thÓ lùc , ph¸t hiÖn , phßng vµ ch÷a bÖnh . tuyÓn chän nh÷ng ng­êi ®ñ tiªu chuÈn nhËp ngò 
d.ChÊp hµnh nghiªm lÖnh gäi nhËp ngò
- LÖnh gäi nhËp ngò ph¶i ®­a tr­íc 15 ngµy
- Ph¶i cã mÆt ®óng ®Þa ®iÓm , thêi gian 
- Gv nªu néi dung ®iÒu 17 luËt NVQS
- 
Môc tiªu cña huÊn luyÖn qu©n sù pt?
- gv lÊy vd ë ®Þa ph­¬ng 
- Hs ghi nh÷ng ý chÝnh 
- Gv kÕt luËn 
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, luËt NVQS, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
 III.KÕt thóc bµi gi¶ng (5 PHÚT)
 - Gi¶i ®¸p th¾c m¾c.
 - HÖ thèng l¹i néi dung.
 - Ra c©u hái vÒ nhµ. 
 - NhËn xÐt xuèng líp. 
 Ngµy 22/09/2011
 Bµi 3: b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia
	Tiết ppct: 7
 PhÇn I: ý ®Þnh gi¶ng bµi
Môc ®Ých-yªu cÇu 
KiÕn thøc.
 Gióp häc sinh n¾m ®­îc khÝa niÖm l·nh thæ quèc gia, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ quèc gia.
Th¸i ®é
 X¸c ®Þnh cho häc sinh ý thøc tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong sù nghiÖp x©y dùng, qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi quèc gia.
II.Néi dung vµ träng t©m
1. Néi dung: L·nh thæ quèc gia.
2.Träng t©m: Kh¸i niÖm l·nh th« quèc gia, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ quèc gia.
III.Thêi gian: 45 phót.
IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP.
1.Tæ chøc: lªn líp tËp trung.
2.Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ®µm tho¹i ..
V.§Þa ®iÓm: T¹i phßng häc 
VI. VËt chÊt
- Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, phÊn viÕt.
- Hs: SGK, vë ghi.
 PhÇn II: thùc hµnh gi¶ng bµi.
 I. tæ chøc gi¶ng bµi (5 PHÚT)
1. æn ®Þnh tæ chøc líp, kiÓm tra sÜ sè.
2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh. 
3. KiÓm tra bµi cò.	
 4. phæ biÕn ý ®Þnh gi¶ng bµi.
II. thùc hµnh gi¶ng bµi (35 PHÚT)
 1.Lªn líp: 35 phút
Néi Dung - Thêi gian
Ph­¬ng ph¸p
VËt chÊt
L·nh thæ quèc gia vµ chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia
L·nh thæ quèc gia.
Kh¸i niÖm l·nh thæ quèc gia.
Theo luËt quèc tÕ :" L·nh thæ quèc gia lµ mét phÇn cña tr¸i ®Êt, bao gåm vïng ®Êt, vïng n­íc, vïng trêi trªn vïng ®Êt vµ vïng n­íc còng nh­ lßng ®Êt d­íi chóng thuéc chñ quyÒn hoµn toµn vµ riªng biÖt cña mét quèc gia nhÊt ®Þnh" .
C¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ quèc gia.
Vïng ®Êt.
Vïng n­íc.
+ Vïng n­íc néi ®Þa.
+ Vïng n­íc biªn giíi.
+ Vïng néi thuû.
+ Vïng n­íc l·nh h¶i.
 . Vïng tiÕp gi¸p.
 . Vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ.
 . ThÒm lôc ®Þa.
Vïng lßng ®Êt.
Vïng trêi.
Vïng l·nh thæ ®Æc biÖt ( c¸c tµu thuyÒn, ph­¬ng tiÖn bay, c¸c thiÕt bÞ, hÖ thèng c¸p ngÇm, ngoµi ph¹m vi l·nh thæ, vïng nam cùc kho¶ng kh«ng vò trô... )
Gv: ? ThÕ nµo lµ l·nh thæ quèc gia.
Chia nhã häc sinh ®Ó th¶oluËn.
Hs: §äc SGK, suy nghÜ, th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái.
Gv: KÕt luËn.
Hs: Ghi ý chÝnh.
Gv ?: L·nh thæ QG bao gåm nh÷ ng bé phËn nµo. 
Hs: ®äc s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái.
Gv: chØ s¬ ®å, ph©n tÝch vµ kÕt luËn.
Hs: ghi ý chÝnh
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, luËt BGQG, tranh s¬ ®å l·nh thæ quèc gia phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, luËt BGQG, tranh s¬ ®å l·nh thæ quèc gia phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
 III. KÕt thóc bµi gi¶ng (5 PHÚT)
 - Gi¶i ®¸p th¾c m¾c.
 - HÖ thèng l¹i néi dung.
 - C©u hái «n tËp : tr×nh bµy c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ quèc gia?
 - NhËn xÐt – xuèng líp.
 	 Ngµy 29/09/2011
Bµi: B¶o vÖ chñ quyÒn vµ l·nh thæ quèc gia
Tiết ppct: 8
 PhÇn I: ý ®Þnh gi¶ng bµi
I. Môc ®Ých-yªu cÇu 
KiÕn thøc.
 Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ chñ quyªn l·nh thæ quèc gia, h×nh thµnh kh¸i niÖm vÒ biªn giíi quèc gia.
Kü n¨ng.
 Häc sinh n¾m v÷ng nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia, khái niệm biªn giíi quèc gia.
Th¸i ®é
 X¸c ®Þnh cho häc sinh ý thøc tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong sù nghiÖp x©y dùng, qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi quèc gia.
II.Néi dung vµ träng t©m
1. Néi dung: Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia, biªn giíi quèc gia.
2.Träng t©m: Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia, sù h×nh thµnh BGQG ViÖt Nam. 
III.Thêi gian: 45 phót.
IV.Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p.
1.Tæ chøc: lªn líp tËp trung.
2.Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ®µm tho¹i.
V.§Þa ®iÓm: T¹i phßng häc 
VI. VËt chÊt :
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
 PhÇn II: thùc hµnh gi¶ng bµi
I. tæ chøc gi¶ng bµi (5 PHÚT)
1. æn ®Þnh tæ chøc líp, kiÓm tra sÜ sè.
2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh. 
3. KiÓm tra bµi cò.
II. thùc hµnh gi¶ng bµi (35 PHÚT)
 1.Lªn líp: 35 phút
Néi dung-Thêi gian
Ph­¬ng ph¸p
VËt chÊt
Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia.
Kh¸i niÖm vÒ chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia.
Lµ quyền tối cao hoàn toàn và riêng biệt của mỗi quốc gia đối với lãnh thổ và trên lãnh thổ mình. 
Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia lµ c¬ së ®¶m b¶o cho
viÖc thùc hiÖn chñ quyÒn quèc gia. ®ã lµ chñ quyÒn toµn vÑn vµ ®Çy ®ñ vÒ c¸c mÆt: CT, KT, VH, AN, QP...NÕu mét quèc gia kh«ng gi÷ 
* Theo hiÕn ph¸p 1992: N­íc CHXHCNVN lµ mét n­íc ®éc lËp cã chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ, bao gåm ®Êt liÒn, c¸c h¶i ®¶o, vïng biÓn vµ vïng trêi
Néi dung chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia.
 Mçi quèc gia cã quyÒn tù do quyÕt ®Þnh chÕ ®é chÝnh trÞ, ®­êng lè phat triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi..
Quèc gia cã quyÒn tù do lùa chän ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ®Êt n­íc, c¶i c¸ch kinh tÕ , x· héi phï hîp víi ®Æc ®iÓm quèc gia
QG tù quy ®Þnh chÕ ®é ph¸p lý ®èi víi tõng l·nh thæ QG
Cã quyÒn së h÷u toµn bé tµi nghuyªn thiªn nhiªn trong l·nh thæ cña m×nh
QG thùc hiÖn quyÒn tµi ph¸n víi mäi c«ng d©n , tæ chøc ,c¸ nh©n ,tæ chøc n­íc ngoµi á trong l·nh thæ 
Cã quyÒn c­ìng chÕ thÝch hîp , ®iÒu chØnh, kiÓm so¸t , tr­ng thu tµi s¶n c¸c c«ng ti ®a quèc gia vµ c¸c tæ chøc t­¬ng tù .
Cã quyÒn vµ nghÜa vô b¶o vÖ, c¶i t¹o l·nh thæ quèc gia theo luËt ph¸p quèc tÕ
Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia n­íc CHXHCN ViÖt Nam.
N­íc CHXHCN ViÖt Nam cã ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c ®Æc quyÒn theo luËt ph¸p quèc tÕ vÒ chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia, toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam cã quyÒn së h÷u vµ b¶o vÖ l·nh thæ cña m×nh theo nguyªn t¾c chñ quyÒn quèc gia.
Biªn giíi quèc gia.
Sù h×nh thµnh biªn giíi quèc gia ViÖt Nam.
TuyÕn biªn giíi ®Êt liÒn: 
+ Biªn giíi ViÖt Nam – Trung Quèc: 1306 km.
+ Biªn giíi ViÖt Nam – Lµo : 2067 km.
+ Biªn giíi ViÖt Nam – Campuchia: 1137 km.
TuyÕn biÓn, ®¶o: 
+ §· x¸c ®Þnh ®­îc 12 ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh ®­êng c¬ së.
+ §· kÝ hiÖp ®Þnh víi Trung Quèc vÒ ph©n ®Þnh vÞnh b¾c bé. 
+ ThiÕt lËp vïng n­íc lÞch sö víi Campuchia.
+ §· kÝ hiÖp ®Þnh ph©n ®Þnh biÓn víi Thailan, Indonesia.
+ §ang ph¶i gi¶ quyÕt, ph©n ®Þnh víi: TQ vÒ biÓn §«ng vµ chñ quyÒn ë hai quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ Tr­êng Sa; Víi Campuchia, Malaisia, Philippine vµ mét sè n­íc kh¸c
2.Kh¸i niÖm biªn giíi quèc gia:
a.Kh¸i niÖm:
Biªn giíi quèc gia lµ ranh giíi ph©n ®Þnh l·nh thæ cña quèc gia nµy víi l·nh thæ cña quèc gia kh¸c hoÆc c¸c vïng mµ quèc gia cã chñ quyÒn trªn biÓn.
- Biªn giíi n­íc CHXHCNVN lµ ®­êng vµ mÆt th¼ng ®øng theo ®­êng ®ã ®Ó x¸c ®Þnh giíi h¹n ®Êt liÒn, c¸c ®¶o , c¸c quÇn ®¶o , trong ®ã cã quÇn ®¶o tr­êng sa vµ hoµng sa, vïng biÓn , lßng ®Êt , vïng trêi cña n­íc CHXHCNVN
b.C¸c bé phËn cÊu thµnh biªn giíi quèc gia.
 - BGQG trªn ®Êt liÒn. 
 - BGQG trªn biÓn. 
 - BGQG lßng ®Êt.
 - BGQG trªn kh«ng. 
Gv: H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn, nghe hs tr¶ lêi, kªt luËn.
Hs: Ghi ý chÝnh.
Gv: Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia gåm nh÷ng néi dung g× ?
Hs: §äc SGK, suy nghÜ, th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.
Gv: H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn, nghe hs tr¶ lêi, kªt luËn.
Hs: Ghi ý chÝnh.
Gv: N­íc ViÖt Nam cã chñ quyÒn nh­ thÕ nµo ®èi víi l·nh thæ cña m×nh.
Hs: §äc SGK, suy nghÜ, th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.
Gv: H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn, nghe hs tr¶ lêi, kªt luËn.
Hs: Ghi ý chÝnh.
Gv: Biªn giíi quèc gia N­íc ViÖt Nam ®­îc h×nh thµnh vµ hoµn thiÖn nh­ thÕ nµo ?
Hs: §äc SGK, suy nghÜ, th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.
Gv: H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn, nghe hs tr¶ lêi, kªt luËn.
Hs: Ghi ý chÝnh.
Gv: Biªn giíi quèc gia lµ g× ? 
Hs: §äc SGK, suy nghÜ, th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.
Gv: H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn, nghe hs tr¶ lêi, kÕt luËn.
Hs: Ghi ý chÝnh.
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, luËt BGQG, tranh s¬ ®å l·nh thæ quèc gia phÊn viÕt.
 III.KÕt thóc bµi gi¶ng (5 PHÚT)
 - Gi¶i ®¸p th¾c m¾c
 - HÖ thèng néi dung 
 - C©u hái «n tËp : C©u hái 1 ®Õn 6 SGK trang 43. 
 	Ngµy 05/10/2011
Bài 3: B¶o vÖ chñ quyÒn vµ biªn giíi quèc gia 
Tiết ppct: 9
 PhÇn I: ý ®Þnh gi¶ng bµi
I. Môc ®Ých-yªu cÇu 
KiÕn thøc.
 Góp häc sinh n¾m ®­îc c¸ch x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia n­íc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam.
Th¸i ®é
 X¸c ®Þnh cho häc sinh ý thøc tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong sù nghiÖp x©y dùng, qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi quèc gia.
II.Néi dung vµ träng t©m
 1. Néi dung: C¸ch x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia. 
 2.Träng t©m: C¸ch x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia n­íc CHXHCN VN.
III.Thêi gian: 45 phót.
IV.Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p.
1.Tæ chøc: lªn líp tËp trung.
2.Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ®µm tho¹i.
V.§Þa ®iÓm: T¹i phßng häc 
VI. VËt chÊt :
Gv: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, phÊn viÕt.
Hs: SGK, vë ghi.
 PhÇn II: thùc hµnh gi¶ng bµi
I. tæ chøc gi¶ng bµi (5 PHÚT)
1. æn ®Þnh tæ chøc líp, kiÓm tra sÜ sè.
2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh. 
3. KiÓm tra bµi cò.
4. phæ biÕn ý ®Þnh gi¶ng bµi.
II. thùc hµnh gi¶ng bµi (35 PHÚT)
 1.Lªn líp: 35 phút 
 Néi dung - Thêi gian 
 Ph­¬ng ph¸p 
VËt chÊt
3.X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia ViÖt Nam
N­íc ta cã ®­êng biªn giíi trªn ®Êt liÒn dµi 4510km. phÝa b¾c gi¸p trung quèc cã ®­êng biªn giíi dµi 1306km, phÝa t©y gi¸p Lµo ®­êng biªn giíi dµi 2067km, phÝa T©y Nam gi¸p campuchia cã ®­êng biªn giíi dµi 1137km, phÝa ®«ng gi¸p biÓn ®«ng cã bê biÓn dµi 3260km. Vïng biÓn n­íc ta tiÕp gi¸p víi 9 quèc gia vµ vïng l·nh thæ lµ: Trung Quèc, campuchia, Th¸i Lan, In®onesia, Malaysia,philipin, bruney, Singapore vµ §µi loan.
Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia.
X¸c ®Þnh b»ng ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam kÝ kÕt hoÆc gia nhËp ho¾c do ph¸p luËt ViÖt Nam quy ®Þnh.
X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia b»ng 2 c¸ch:
+ §µm ph¸n th­¬ng l­îng ®Ó ®i ®Õn kÝ kÕt hiÖp ­íc, hoÆc sö dông mét c¬ quan tµi ph¸n hay träng tµi quèc tÕ ®Ó ph¸n quyÕt.
+ §èi víi biªn giíi trªn biÓn th× nhµ n­íc tù quy ®Þnh phï hîp víi c«ng uíc Liªn Hîp Quèc vÒ luËt biÓn. 
b.C¸ch x¸c ®Þnh BGQG .
X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn: X¸c ®Þnh theo c¸c ®iÓm, to¹ ®é, ®­êng, vËt chuÈn.
X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia trªn s«ng suèi:
+ Trªn s«ng mµ tµu thuyÒn ®i l¹i th× ®­îc x¸c ®Þnh gi÷u c¸c l¹ch chÝnh cña s«ng.
+ Trªn s«ng mµ tµu thuyÒn kh«ng ®i l¹i th× biªn giíi theo gi÷a s«ng, suãi ®ã.
Khi biªn giíi ®­îc x¸c ®Þnh cÇn cã biÖn ph¸p cè ®Þnh ®­êng biªn giíi ®ã, cã thÓ dïng tµi liÖu ghi l¹i, ®Æt mèc quèc giíi, dïng ®­êng ph¸t quang..
X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia trªn biÓn: Theo luËt biÓn vµ c«ng ­íc quèc tÕ.
X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia trong lßng ®Êt: §­îc x¸c ®Þnh lµ mÆt th¼ng ®øng cña ®­êng biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn vµ biªn giíi quèc gia trªn biÓn xuèng lßng ®Êt.
X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia trªn kh«ng: §­îc x¸c ®Þnh lµ mÆt th¼ng ®øng cña ®­êng biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn vµ biªn giíi quèc gia trªn biÓn lªn vïng trêi
 Biªn giíi quèc gia ViÖt Nam tiÕp gi¸p víi nh÷ng quèc gia vµ vïng l·nh thæ nµo ?
Hs: ®äc s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái.
Gv: KÕt 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_giao_duc_quoc_phong_an_ninh_lop_11_chuong_trinh_ca_n.doc