Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Thống Nhất

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Thống Nhất

Giới thiệu một số loại lựu đạn, quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn Việt Nam

Giới thiệu các tư thế ném lựu đạn

( TIẾT 1 – 6 ) - Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị - HIểu được Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị 1 - lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề

 - Đứng

- Quỳ

- Nằm Nắm vứng tư thế đứng ném, hiểu và khái quát đực tư thế quỳ và nằm ném LLĐ 1 - lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập

 - Đứng nén lựu đạn - Nén lựu đạn trúng mục tiêu 1 - lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập

 - Đứng nén lựu đạn - Nén lựu đạn trúng mục tiêu 1 - lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập

 - Đứng nén lựu đạn - Nén lựu đạn trúng mục tiêu 1 - lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập

 

doc 6 trang Dương Hải Bình 31/05/2022 8680
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Thống Nhất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
MÔN: GDQP AN KHỐI 11
GIÁO VIÊN: NGUYỄN NGỌC ĐẠT
Thống nhất, tháng 9/2020
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT
 TỔ : SINH – TD - QP
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
QPAN 11 NĂM HỌC 2020-2021
Cả năm học : 35 tuần = 35 tiết
Học kỳ I: 18 tuần (15 tuần x 1tiết) = 18 tiết.
Học kỳ II: 17 tuần ( 17 tuần x 1tiết) = 17 tiết
HỌC KỲ I:
Stt
Chủ đề/ bài học
Nội dung
Yêu cầu cần đạt
Thời lượng
Hình thức tổ chức
1
Giới thiệu một số loại lựu đạn, quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn Việt Nam
Giới thiệu các tư thế ném lựu đạn
( TIẾT 1 – 6 )
- Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị
- HIểu được Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
Đứng 
Quỳ
Nằm 
Nắm vứng tư thế đứng ném, hiểu và khái quát đực tư thế quỳ và nằm ném LLĐ
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Đứng nén lựu đạn
- Nén lựu đạn trúng mục tiêu
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Đứng nén lựu đạn
- Nén lựu đạn trúng mục tiêu
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Đứng nén lựu đạn
- Nén lựu đạn trúng mục tiêu
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Đứng nén lựu đạn
- Nén lựu đạn trúng mục tiêu
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
2
kiểm tra 1 tiết
- Đứng nén lựu đạn
- Nén lựu đạn trúng mục tiêu
1
3
Cấu tạo, tác dụng, tính năng của thuốc nổ, vật cản, vũ khí tự tạo
Giới thiệu một số loại binh khí súng bộ binh. (AK, CKC, B40, B41 . Trọng tâm AK)
Thực hành tháo, lắp súng tiểu liên Ak
TIẾT 8- 14)
- Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị
HIểu được Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị
HIểu được Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Tháo lắp súng TLAK ban ngày
- Tháo lắp được súng TLAK ban ngày
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Tháo lắp súng TLAK ban ngày
- Tháo lắp được súng TLAK ban ngày
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Tháo lắp súng TLAK ban ngày
- Tháo lắp được súng TLAK ban ngày
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Tháo lắp súng TLAK ban ngày
- Tháo lắp được súng TLAK ban ngày
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Tháo lắp súng TLAK ban ngày
- Tháo lắp được súng TLAK ban ngày
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
4
Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ thị mục tiêu
Truyền tin liên lạc, báo cáo
- Phát hiện mục tiêu và nhận định được mục tiêu
- Nẵm rõ được cách Phát hiện mục tiêu và nhận định được mục tiêu
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Truyền tin liên lạc, báo cáo
Nẵm được cách Truyền tin liên lạc, báo cáo
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
Thực hành truyền tin liên lạc chỉ thị mục tiêu theo tùng cả nhân
- Thực hiện được truyền tin liên lạc chỉ thị mục tiêu theo tùng cả nhân
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
5
Thi học kỳ I
- Tháo lắp súng TLAK ban ngày
- Tháo lắp được súng TLAK ban ngày
1
6
Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất
Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất
Vận động ở địa hình, địa vật trống trải
Luyện tập tổng hợp
- Địa hình che khuất, che đỡ, trổng trãi
Hiểu được lý thuyết và nhận biết được 3 loại đia hình
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Thực hành vận dụng Địa hình che khuất
- Thực hiện các tư thế VĐCT vào các địa hình
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Thực hành vận dụng Địa hình che đỡ, trống trãi
- Thực hiện các tư thế VĐCT vào các địa hình
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
- Thực hành vận dụng Địa hình che khuất, che đỡ, trổng trãi
- Thực hiện các tư thế VĐCT vào các địa hình
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, hình dung động tác, sau đó luyện tập theo tổ, tiếu đội, sửa sai nhận xét quá trình học tập
7
Khái quát chung về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Đối tượng được trang bị và sử dụng, trách nhiệm quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
- Có nhận thức về vũ khi trang bị
- HIểu được Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Có nhận thức về vũ khi trang bị
- HIểu được Cấu tạo, tính năng, tác dụng chiến dấu, cách bảo quản vũ khí trang bị
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
8
Nội dung cơ bản chiến lược bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới (Nghị quyết 28 hội nghị TW8 khóa 11)
Nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia. Luật biển 1982, luật biển VN năm 2012. Những khái niệm về biên giới và đường biên giới
Trách nhiệm của công dân 
- Nhận thức mới về bảo vệ tổ quốc trong thời ki mới
- Yêu nước, có trách nhiệm với đất mước
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Hiểu được nội dung về biên giới, lãnh thổ, chủ quyền đất nước 
- Nhận thức được nội dung về biên giới, lãnh thổ, chủ quyền đất nước
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Trách nhiệm công dân
- Có trách nhiệm với đất nước
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
9
kiểm tra 1 tiết
- Chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ XHCN
- Hoàn thành được bài kiểm tra về Chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ XHCN 
1
10
Một số loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội
Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế
- Tội phạm
- 1 số loại hình tệ nạn
Nhận thức về tội phạm
- Nhận thức về 1 số loại hình tệ nan
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Tội phạm CNC
- Nhận thức được tội phạm công nghệ cao
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
11
Nội dung cơ bản, ý nghĩa của môi trường trong pháp luật bảo vệ môi trường;
Tuyên truyền, phối hợp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
- Luật bảo vệ môi trường
- Ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Có ý tưởng về tuyên truyền BV MT
- Ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
12
Những nội dung cơ bản, về phòng không nhân dân
Những nội dung cơ bản, về phòng không nhân dân (Mục 3, 4, 5 - SGK 12)
- Khái quát được CTPKND
- Khái quát được CTPKND
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
- Khái quát được CTPKND
- Khái quát được CTPKND
1
- lấy lớp học giảng dạy tập trung, sau đó từng cá nhân nghiên cứu, đặt vẫn đề, giáo viên và học sinh giải quyết vẫn đề
35
Thi học kỳ II
- Tội phạm, tội phạm công nghê cao, tệ nan, báo vệ MT, CTPKND
- Hoàn thành bài thi về Tội phạm, tội phạm công nghê cao, tệ nan, báo vệ MT, CTPKND
1
Thống nhất, ngày 04 tháng 09 năm 2020
Duyệt của lãnh đạo Tổ trưởng Người lập
 Nguyễn Ngọc Đạt

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_mon_giao_duc_quoc_phong_an_ninh_lop_11_nam.doc