Bồi dưỡng thường xuyên Môđun 4 môn Vật lí THPT - Phần trắc nghiệm và tự luận

Bồi dưỡng thường xuyên Môđun 4 môn Vật lí THPT - Phần trắc nghiệm và tự luận

1. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Kế hoạch giáo dục của nhà trường

2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu trả lời

Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học

Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình

Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

 

docx 8 trang Dương Hải Bình 01/06/2022 7620
Bạn đang xem tài liệu "Bồi dưỡng thường xuyên Môđun 4 môn Vật lí THPT - Phần trắc nghiệm và tự luận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Vật lý THPT
Chọn đáp án đúng nhất
Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:
Kế hoạch giáo dục của nhà trường
Chọn đáp án đúng nhất
Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:
Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.
Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Câu trả lời
Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch
Chọn đáp án đúng nhất
Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu ( .) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học. (Lựa chọn 1 đáp án đúng nhất) Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) .., phân tích (2) để thực hiện chương trình, xác định (3) ., từ đó xây dựng (4) .
(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.
Chọn đáp án đúng nhất
Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?
Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Chọn đáp án đúng nhất
Tính mở và linh hoạt của Chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiêp 2018 được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
Mở và linh hoạt về tổ chức, sắp xếp nội dung hoạt động và thời gian cho các nội dung.
Chọn đáp án đúng nhất
Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về quan niệm kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?
Là bản dự kiến triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.
Chọn đáp án đúng nhất
Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?
Là cơ sở để đánh giá giáo viên, đảm bảo việc dạy học gắn với các điều kiện cụ thể.
Chọn các đáp án đúng
Khi xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?
Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường
Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các yêu cầu khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.
Câu trả lời
Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logic Đảm bảo duy trì và thực hiện mạch nội dung, mạch hoạt động được quy định trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; chú ý đến sự phù hợp trong cách trình bày, cấu trúc với kế hoạch giáo dục các môn học/hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác
Chọn các đáp án đúng
Vai trò của giáo viên trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn thể hiện qua những công việc nào dưới đây?
Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện
Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch
Chọn các đáp án đúng
Phần đặc điểm tình hình trong kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?
Thiết bị dạy học và giáo dục
Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên
Phòng học bộ môn
Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Nối các cột bên trái với nội dung bên phải theo thứ tự phù hợp của quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?
Câu trả lời
Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 Xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khối/ lớp của tổ chuyên môn
Bước 3 Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn
Bước 4 Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn
Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn:
Câu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị giáo dục, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khối/ lớp của tổ chuyên môn Xây dựng các loại kế hoạch như: Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của khối lớp; kế hoạch đánh giá chủ đề, đánh giá định kỳ; kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục khác nhằm thực hiện yêu cầu cần đạt của chương trình.
Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiệnRà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện
Chọn đáp án đúng nhất
Thời lượng dành cho hoạt động hướng đến xã hội trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT là bao nhiêu?
30%
Chọn các đáp án đúng
Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò
Phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trường
Giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục
Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.
Chọn đáp án đúng nhất
Trình tự các đề mục trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?
(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác
Chọn đáp án đúng nhất
Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?
Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch
Tổ chức thực hiện
Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao
2, 1, 4, 3
Chọn đáp án đúng nhất
Phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về quan niệm “kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề”?
Là kịch bản giáo dục của giáo viên với mỗi đối tượng học sinh và nội dung (một chủ đề, một hoạt động giáo dục) trong không gian và thời gian cụ thể cũng như lựa chọn phương thức, hình thức giáo dục và công cụ đánh giá phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung, năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình.
Chọn đáp án đúng nhất
Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?
Đảm bảo giáo viên phải giữ vai trò chủ thể trong lớp học và mọi hoạt động tổ chức.
Chọn đáp án đúng nhất
Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt dưới cờ?
Đảm bảo thể hiện đầy đủ theo tiến trình bao gồm: Nhận diện/ khám phá; kết nối kinh nghiệm; luyện tập/ thực hành; vận dụng/ mở rộng.
Chọn đáp án đúng nhất
Kịch bản “học sinh điều hành” và “học sinh kết hợp với giáo viên điều hành” trong tổ chức hoạt động động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt lớp giúp phát triển tốt nhất năng lực đặc thù nào cho học sinh?
Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động
Chọn đáp án đúng nhất
Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là: (1) Xác định chuỗi hoạt động giáo dục của chủ đề HĐTN, HN và xác định mục tiêu của hoạt động (2) Xác định mục tiêu của chủ đề HĐTN, HN (3) Thiết kế cụ thể tiến trình tổ chức các hoạt động của chủ đề HĐTN, HN (4) Hoàn thiện kế hoạch tổ chức HĐTN, HN chủ đề (5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá (6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch giáo dục chủ đề
(2) –> (1) –> (3) –> (4)
Chọn các đáp án đúng
Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?
Yêu cầu cần đạt của chủ đề
Đặc điểm, trình độ của học sinh.
Đặc điểm phương tiện, thiết bị và hình thức, phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động giáo dục
Chọn đáp án đúng nhất
Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu giáo dục theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
Chọn đáp án đúng nhất
Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề cần thực hiện theo chuỗi hoạt động giáo dục nào? (1) Hoạt động vận dụng/ mở rộng (2) Hoạt động kết nối kinh nghiệm (3) Hoạt động nhận diện/ khám phá (4) Hoạt động luyện tập/ thực hành
(3) –> (2) –> (4) –> (1)
Chọn đáp án đúng nhất
Thành phần nào dưới đây KHÔNG THUỘC cấu trúc của một kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?
Lựa chọn chủ đề bắt buộc
Chọn đáp án đúng nhất
Tổ chức một hoạt động trong chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề thường được thực hiện theo trình tự các bước nào sau đây? (1) Chuyển giao nhiệm vụ (2) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (3) Thực hiện nhiệm vụ (4) Báo cáo kết quả và thảo luận
(1) –> (3) –> (4) –> (2)
Chọn đáp án đúng nhất
Yêu cầu cần đạt “Thay đổi được cách suy nghĩ, biểu hiện thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, hoàn cảnh mới ” là biểu hiện của năng lực đặc thù nào được hình thành trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT?
Thích ứng với cuộc sống
Chọn đáp án đúng nhất
Loại hình hoạt động nào không phải là loại hình hoạt động của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?
Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Tài liệu đính kèm:

  • docxboi_duong_thuong_xuyen_modun_4_mon_vat_li_thpt_phan_trac_ngh.docx