Bài tập đánh giá cuối khóa học Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán - Môđun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản trị nhân sự trường THPT

Bài tập đánh giá cuối khóa học Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán - Môđun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản trị nhân sự trường THPT

(Bản scan)

Nhận diện thực trạng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quàn trị nhân sự trường THPT Chuyên tĩnh

2.1. Nhận diện chung về UD CNTT và ĨT trong quàn trị nhà trường

- Điểm mạnh

+ Trường hiện có 05 giáo viên có ưình độ cữ nhàn dạy tin học, 01 giảo viên phụ trách hoạt động CNTT & TT, trên 90% cán bộ quản lí và giáo -viên đểu cỏ chững chi tin học cơ bản hoặc tương đương. Bên cạnh đó, hàng nằm, Trường tồ chức bồi dường: cử cân bộ phụ trách và một sổ giáo viên tham gia đào tạo bổi dường các kỳ năng CNTT, cập nhật các phẩn mềm, ứng dụng CNTT theo yêu cẩu cẩu của Sở GD&ĐT.

+ 100% đội ngũ giảo viên, nhân vièn cùa trường nhận thửc được tẩm quan ưọng của việc ững dụng CNTT&TT vào hoạt động giáo dục, từ đó không ngúng chủ động tự học, tự bổi dường để nâng cao năng lực CNTT.

+ Cơ sở vật chất, thiết bị CNTT tương đối đầy đũ (05 phòng Tin học, 02 phông học tiếng Anh với 130 máy vi tính vã các máy tính cho lãnh đạo và các tồ chức, tồ chuyên môn) để thực hiện cơ bân nhiệm vụ CNTT phục vụ công tác quân lý và dạy học. Đường truyền kết nổi Internet tốc độ cao, ổn định: Trường đầu tư xây dựng Website phục \-ụ công tác quân lí và quãng bá hình ảnh, thông tin tới phụ huynh, học sinh...

- Điểm yểu

+ Trường chưa ưang bị đồng bộ, đầy đũ hệ thống máy tính, máy chiếu tại phòng học, phòng chuyên môn.

+ Việc chuyển đổi sổ ưong dạy học, giáo dục của trường như việc số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning) và việc thực hiện hướng đển thư viện sổ chưa được triển khai, chưa đáp ủng yêu cầu.

- Thuận lợi

+ Được sự quan tâm cùa lãnh đạo các cấp trong việc xây dựng cơ sờ vật chất nhã trưởng để năng cao chất lượng CNTT trong giảng dạy và giáo dục.

 

docx 12 trang Dương Hải Bình 01/06/2022 4160
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập đánh giá cuối khóa học Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán - Môđun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản trị nhân sự trường THPT", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_danh_gia_cuoi_khoa_hoc_boi_duong_can_bo_quan_ly_co_s.docx