Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 10: Tế bào nhân thực - Năm học 2022-2023 - Tô Ngọc Hân

Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 10: Tế bào nhân thực - Năm học 2022-2023 - Tô Ngọc Hân

Lµ n¬i neo gi÷ cho c¸c bµo quan vµ gi÷ cho tÕ bµo ®éng vËt cã h×nh d¹ng x¸c ®Þnh.

 Lµ hÖ thèng m¹ng sîi vµ èng ®an chÐo nhau, gåm:

+ Vi èng lµ èng rçng h×nh trô dµi

+ Vi sîi lµ hÖ thèng sîi dµi, m¶nh

+ Sîi trung gian lµ c¸c sîi bÒn n»m gi÷a vi èng vµ vi sîi.

 

ppt 15 trang Phan Thành 06/07/2023 430
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 10: Tế bào nhân thực - Năm học 2022-2023 - Tô Ngọc Hân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« tíi dù giê 
TËp thÓ líp 10A2 
Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: T« Ngäc H©n 
KiÓm tra bµi cò 
Nªu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña ti thÓ? 
H·y so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a ti thÓ vµ lôc l¹p? 
Theo em sù ph©n bè pr«tªin ë tÕ bµo lai nµo lµ ®óng? 
Quan s¸t s¬ ®å 
Bài 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC 
Bài 10: Tế bào nhân thực 
VIII. Khung x­¬ng tÕ bµo 
Khung x­¬ng tÕ bµo cã cÊu t¹o nh­ nµo? 
Lµ n¬i neo gi÷ cho c¸c bµo quan vµ gi÷ cho tÕ bµo ®éng vËt cã h×nh d¹ng x¸c ®Þnh. 
 Lµ hÖ thèng m¹ng sîi vµ èng ®an chÐo nhau, gåm: 
+ Vi èng lµ èng rçng h×nh trô dµi 
+ Vi sîi lµ hÖ thèng sîi dµi, m¶nh 
+ Sîi trung gian lµ c¸c sîi bÒn n»m gi÷a vi èng vµ vi sîi. 
Bài 10: Tế bào nhân thực 
VIII. Khung x­¬ng tÕ bµo 
VIII. Khung xương tế bào 
Bài 10: Tế bào nhân thực 
- Là nơi neo giữ các bào quan và giữ cho tế bào động vật có hình dạng xác định 
- Là hệ thống mạng sợi và ống đan chéo nhau, gồm: 
+ Vi ống: là ống rỗng hình trụ dài 
+ Vi sợi: là những sợi dài mảnh 
+ Sợi trung gian: các sợi bền nằm giữa vi ống và vi sợi 
IX. Màng tế bào 
1. Cấu trúc của màng sinh chất 
Bài 10: Tế bào nhân thực 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
K 
Bài 10: Tế bào nhân thực 
IX. Màng tế bào 
1. Cấu trúc của màng sinh chất 
Màng tế bào 
protein 
Phôtpholipit 
Colesteron 
Glicoprotein 
Protein xuyên màng 
Protein bám màng 
Cấu tạo 
Cấu trúc, vị trí sắp xếp trong màng 
Chức năng 
Lớp kép lipit 
Cholesteron 
Protein: 
Xuyên màng 
- Bám màng 
Glicoprotein 
- Lipoprotein 
2 lớp quay đuôi kị nước vào với 
nhau, đu«i kh«ng kị nước quay 
 ra ngoài 
Rào chắn, bảo vệ tế 
bào 
 Ở tế bào động vật 
 Nằm xen kẽ trong lớp 
 photpholipit 
Tăng tính ổn định cho 
tế bào 
-Xuyên qua màng 
- Nằm ở mặt trong màng 
Ghép nối vận chuyển 
các chất 
Protein + Cacbohidrat 
- Protein + lipit 
 Là thụ thể, ghép nối, 
 nhận biết tế bào lạ 
Bài 10: Tế bào nhân thực 
1. Cấu trúc của màng sinh chất 
b. Chức năng của màng sinh chất 
Bài 10: Tế bào nhân thực 
IX. Màng tế bào 
 Trao đổi chất với môi trường 1 cách chọn lọc(tính bán thấm): 
+ Lớp photpholipit chỉ cho những phân tử nhỏ, tan trong dầu mỡ 
+ Các chất phân cực và tích điện đều phải đi qua kênh protein 
- Có các protein thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào 
 Glicoprotein đặc trưng cho từng loại tế bào nên các tế bào của cùng 1 cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết tế bào lạ 
Bài 10: Tế bào nhân thực 
IX. Màng tế bào 
b. Chức năng của màng sinh chất 
X. C¸c cÊu tróc bªn ngoµi mµng sinh chÊt. 1. Thµnh tÕ bµo. 
Bài 10: Tế bào nhân thực 
X. Các cấu trúc bên ngoài màng tế bào 
a. Thành tế bào 
Bài 10: Tế bào nhân thực 
 Chỉ có ở tế bào thực vật 
 Cấu tao: 
+ Ở tế bào thực vật: Xenlulozo 
+ Ở nấm: Kitin 
- Chức năng: Quy định hình dạng tế bào, bảo vệ tế bào 
X. Các cấu trúc bên ngoài màng tế bào 
Bài 10: Tế bào nhân thực 
b. Chất nền tế bào 
Bên ngoài màng sinh chất 
 Cấu tạo: Các sîi glic«pr«tªin (pr«tªin liªn kÕt víi cacbonhi®rat) kết hợp với các chất vô cơ và hữu cơ 
+Chức năng: 
- Giúp các tế bào liên kết lại với nhau tạo nên mô 
- Thu nhận thông tin. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_10_sach_canh_dieu_bai_10_te_bao_nhan.ppt