Kế hoạch giảng dạy môn Trải nghiệm hướng nghiệp 10 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Trãi

Kế hoạch giảng dạy môn Trải nghiệm hướng nghiệp 10 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Trãi

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

Thời lượng : 105 tiết. Trung tâm KTTH-HN dạy 30 tiết. Trường THPT dạy 75 tiết

Học kì 1: 18 tuần = 49 tiết

Học kì 2: 17 tuần = 26 tiết

 

docx 4 trang Phan Thành 05/07/2023 2450
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn Trải nghiệm hướng nghiệp 10 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Trãi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP
Thời lượng : 105 tiết. Trung tâm KTTH-HN dạy 30 tiết. Trường THPT dạy 75 tiết
Học kì 1: 18 tuần = 49 tiết
Học kì 2: 17 tuần = 26 tiết
TIẾT
NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
Ghi chú
1
I. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
12 TIẾT
Sinh hoạt dưới cờ: Khai giảng năm học và tìm hiểu nội quy của nhà trường.
Thầy Thế
2
HĐ1. Tìm hiểu nội quy của trường, lớp, quy định của cộng đồng và biện pháp thực hiện.
HĐ2. Tìm hiểu truyền thống nhà trường.
GVCN
3
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề “Xây dựng nội quy lớp học và biện pháp thực hiện”
GVCN
4
SHDC: Chung tay phát huy truyền thống nhà trường.
Thầy Thế
5
HĐ 3. Thực hiện nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng.
GVCN
6
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau.
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ về thực hiện nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng”
GVCN
7
SHDC: Giao lưu với những tấm gương tích cực tham gia hoạt động chung.
Cô Thắng
8
HĐ 4. Giáo dục truyền thống nhà trường.
HĐ 5. Thực hiện một số biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung.
GVCN
9
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Ý nghĩa của giáo dục truyền thống nhà trường và hành động phát huy truyền thống”
GVCN
10
SHDC: Văn nghệ ca ngợi mái trường thân yêu.
Cô Thắng
11
HĐ 6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự rèn luyện bản thân để thực hiện tốt các quy định chung.
GVCN
12
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ về việc thực hiện các biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung.
GVCN
13
II. KHÁM PHÁ BẢN THÂN
6 TIẾT
SHDC: Xem kịch câm và đoán tính cách của nhân vật.
Cô Thủy
14
HĐ 1. Xác định tính cách của bản thân.
HĐ 2. Tìm hiểu về điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
HĐ 3. Tìm hiểu về quan điểm sống.
HĐ 4. Lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.
Cô Dung
15
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ kế hoạch rèn luyện phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu của bản thân
GVCN
16
SHDC: Diễn đàn “Mục đích học tập của học sinh trung học phổ thông”
Cô Thủy
17
HĐ 5. Điều chỉnh tư duy của bản thân theo hướng tích cực.
HĐ 6. Rèn luyện tính cách và tư duy tích cực của bản thân.
HĐ 7. Thể hiện quan điểm sống của bản thân.
Cô Dung
18
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ kết quả rèn luyện tính cách và điều chỉnh tư duy của bản thân theo hướng tích cực; Chia sẻ quan điểm sống của bản thân”
GVCN
19
III. RÈN LUYỆN BẢN THÂN
14 TIẾT
SHDC: Giao lưu “Đối thoại tuổi 16”
Cô Thủy
20
HĐ 1. Tìm hiểu biểu hiện của người có trách nhiệm.
HĐ 2. Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó.
Cô Dung
21
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Trách nhiệm, tự trọng, tự chủ, ý chí vượt khó”
GVCN
22
SHDC: Giao lưu “Tấm gương vượt khó”
Cô Thủy
23
HĐ 3. Tìm hiểu biểu hiện của người có tư duy phản biện.
HĐ 4. Tìm hiểu về kế hoạch tài chính cá nhân.
Cô Dung
24
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau.
Sinh hoạt theo chủ đề “Hành động vượt khó”
GVCN
25
SHDC: Diễn đàn “Tư duy trong thế giới đa chiều”
Cô Thủy
26
HĐ 5. Thực hành thể hiện tính trách nhiệm, sự tự chủ, long tự trọng, ý chí vượt khó.
HĐ 6. Rèn luyện tư duy phản biện
Cô Dung
27
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Tư duy phản biện”
GVCN
28
SHDC: Tranh biện “Thuốc lá điện tử và thanh niên”
Thầy Thế
29
HĐ 7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân của bản thân.
HĐ 8. Rèn luyện tính trách nhiệm, long tự trọng, sự tự chủ, ý chí vượt khó trong việc thực hiện mục tiêu của bản thân.
Cô Dung
30
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
GVCN
31
SHDC: Diễn đàn “Tài chính cá nhân – cần thiết và mong muốn”
Cô Thủy
32
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Kế hoạch tài chính cá nhân”
GVCN
33
Đánh giá giữa kì I
GVCN
34
IV. CHỦ ĐỘNG, TỰ TIN TRONG HỌC TẬP VÀ GIAO TIẾP
9 TIẾT
SHDC: Diễn đàn “Sử dụng mạng xã hội tích cực trong học tập”
Thầy Thế
35
HĐ 1. Tìm hiểu biểu hiện của sự chủ động trong các môi trường học tập, giao tiếp.
HĐ 2. Tìm hiểu biểu hiện của sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp.
HĐ 3. Thể hiện sự chủ động học tập, giao tiếp trong các môi trường.
GVCN
36
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Phản hồi kết quả vận dụng về chủ động trong các môi trường học tập, giao tiếp khác nhau”
GVCN
37
SHDC: Giao lưu truyền thống “Tôn sư trọng đạo”
Thầy Thế
38
HĐ 4. Thực hành giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện với bạn bè trong trường học.
HĐ 5. Thực hành giao tiếp, ứng xử với thầy, cô giáo.
GVCN
39
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ kết quả thể hiện sự tự tin, thân thiện với bạn bè, thầy cô trongg các tình huống giao tiếp ứng xử”
GVCN
40
SHDC: Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”
Thầy Thế
41
HĐ 6. Thực hành ứng xử phù hợp trong giao tiếp ở gia đình.
HĐ 7. Rèn luyện tính chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp.
GVCN
42
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ kết quả thực hiện ứng xử phù hợp trong các tình huống giao tiếp khác nhau ở gia đình”
GVCN
43
V. TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH
6 TIẾT
SHDC: Tuần 1: Diễn đàn “Trách nhiệm với gia đình”
Cô Thủy
44
HĐ 1. Tìm hiểu về trách nhiệm với gia đình.
HĐ 2. Thể hiện trách nhiệm với gia đình.
HĐ 3. Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động lao động trong gia đình.
Cô Dung
45
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ suy nghĩ và việc làm thể hiện trách nhiệm với gia đình”
GVCN
46
SHDC: Giao lưu với những tấm gương thành công về phát triển kinh tế gia đình
Cô Thủy
47
HĐ 4. Đề xuất biện pháp phát triển kinh tế gia đình, lập kế hoạch và thực hiện.
HĐ 5. Thực hiện trách nhiệm với gia đình.
Cô Dung
48
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Phản hồi kết quả thực hiện kế hoạch lao động và biện pháp phát triển kinh tế gia đình”
GVCN
49
ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
GVCN
50
VI. THAM GIA XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
9 TIẾT
SHDC: Diễn đàn “Mở rộng quan hệ xã hội và thu hút cộng đồng vào hoạt động xã hội”
Thầy Thế
51
HĐ 1. Tìm hiểu biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào hoạt động xã hội.
HĐ 2. Xác định nội dung cần tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng.
HĐ 3. Thực hiện biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào hoạt động xã hội.
Cô Dung
52
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ về biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào hoạt động xã hội”
GVCN
53
SHDC: Tọa đàm về văn hóa ứng xử trong cộng đồng
Thầy Thế
54
HĐ 4. Lập kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng.
HĐ 5. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng
Cô Dung
55
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Phản hồi kết quả tuyên truyền văn hóa ứng xử nơi công cộng”
GVCN
56
SHDC: Giao lưu với những tấm gương tích cực trong hoạt động phát triển cộng đồng
Thầy Thế
57
HĐ 6. Tham gia kết nối cộng đồng.
HĐ 7. Đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng của bản thân.
Cô Dung
58
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Trao đổi về kết quả hoạt động phát triển cộng đồng”
GVCN
59
VII. BẢO TỒN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
6 TIẾT
SHDC: Biểu diễn văn nghệ “Cảnh quan thiên nhiên bên tôi”
Cô Thắng
60
HĐ 1. Tìm hiểu về hành vi, việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của tổ chức, cá nhân.
HĐ 2. Tìm hiểu về hoạt động tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
HĐ 3. Nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
Cô Dung
61
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ về những nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm của cá nhân, tổ chức trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương”
GVCN
62
SHDC: Diễn đàn “Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương”
Cô Thắng
63
HĐ 4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
HĐ 5. Tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
Cô Dung
64
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Phản hồi kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương”
GVCN
65
VIII. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
9 TIẾT
SHDC: Kịch tương tác “Táo môi trường chầu trời”
Cô Thắng
66
HĐ 1. Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương.
HĐ 2. Thuyết minh về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
Cô Dung
67
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ kết quả khảo sát thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương”
GVCN
68
SHDC: Triển lãm “Thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương”
Cô Thắng
69
HĐ 3. Thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.
Cô Dung
70
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ về kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương”
GVCN
71
SHDC: Thi tuyên truyền viên giỏi về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.
Cô Thắng
72
HĐ 4. Thực hiện bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.
Cô Dung
73
SHL: Sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần sau
Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ kết quả thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương”
GVCN
74
ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
GVCN
75
ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
GVCN
 Thanh hóa, ngày 31 tháng 8 năm 2022
Ký duyệt của giám hiệu Ban chuyên môn

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_giang_day_mon_trai_nghiem_huong_nghiep_10_nam_hoc_2.docx