Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2019-2020 môn Sinh học

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2019-2020 môn Sinh học

Câu 1 (1,0 điểm). Có một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín). Hãy cho biết:

 - Nhịp tim của bệnh nhân đó có thay đổi không? Tại sao?

 - Lượng máu bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim (thể tích tâm thu) có thay đổi không? Tại sao?

 - Huyết áp động mạch của bệnh nhân đó có thay đổi không? Tại sao?

 - Hở van tim như trên gây nguy hại đến tim như thế nào?

Câu 2 (1,0 điểm). Ở ngô, gen A qui định tính trạng hạt màu vàng trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt màu trắng. Giả sử tính trạng hạt màu vàng cho năng suất cao hơn tính trạng hạt màu trắng. Một người nông dân được biếu một số hạt ngô màu vàng (có cả kiểu gen đồng hợp và dị hợp). Người nông dân muốn phân biệt được kiểu gen của những hạt ngô màu vàng nói trên để tạo dòng ngô thuần chủng hạt màu vàng. Trong trường hợp chỉ có những hạt ngô màu vàng nói trên, hãy cho biết:

 - Làm thế nào để xác định được kiểu gen của những hạt ngô màu vàng nói trên?

 - Sau tối thiểu mấy thế hệ người nông dân sẽ tạo được dòng ngô thuần chủng hạt màu vàng?

 

doc 2 trang ngocvu90 19/04/2021 4740
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2019-2020 môn Sinh học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN 
NĂM HỌC 2019-2020
ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC
Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Sinh
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
Câu 1 (1,0 điểm). Có một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín). Hãy cho biết:
	- Nhịp tim của bệnh nhân đó có thay đổi không? Tại sao?
	- Lượng máu bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim (thể tích tâm thu) có thay đổi không? Tại sao?
	- Huyết áp động mạch của bệnh nhân đó có thay đổi không? Tại sao?
	- Hở van tim như trên gây nguy hại đến tim như thế nào?
Câu 2 (1,0 điểm). Ở ngô, gen A qui định tính trạng hạt màu vàng trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt màu trắng. Giả sử tính trạng hạt màu vàng cho năng suất cao hơn tính trạng hạt màu trắng. Một người nông dân được biếu một số hạt ngô màu vàng (có cả kiểu gen đồng hợp và dị hợp). Người nông dân muốn phân biệt được kiểu gen của những hạt ngô màu vàng nói trên để tạo dòng ngô thuần chủng hạt màu vàng. Trong trường hợp chỉ có những hạt ngô màu vàng nói trên, hãy cho biết:
	- Làm thế nào để xác định được kiểu gen của những hạt ngô màu vàng nói trên?
	- Sau tối thiểu mấy thế hệ người nông dân sẽ tạo được dòng ngô thuần chủng hạt màu vàng? 
Câu 3 (1,0 điểm). So sánh ADN với prôtêin ở sinh vật nhân thực về cấu trúc và chức năng.
Câu 4 (1,0 điểm). 
	a) Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến gen liên quan đến 1 cặp nuclêôtit.
	b) Ở sinh vật nhân thực, xét gen B. Trong gen B có hiệu số giữa nuclêôtit loại A với một loại nuclêôtit khác bằng 20% tổng số nuclêôtit của gen và có 3450 liên kết hiđrô. Gen B bị đột biến liên quan đến một cặp nuclêôtit thành gen b. Khi cặp gen Bb nhân đôi một lần bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho cặp gen này 899 nuclêôtit loại X. Hãy cho biết:
	- Số nuclêôtit từng loại của gen B.
	- Số liên kết hiđrô của gen b.
Câu 5 (1,0 điểm). 
	a) Trình bày ý nghĩa của việc đóng và duỗi xoắn nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân.
	b) Ở một loài côn trùng, gen qui định tính trạng màu sắc thân nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó gen A qui định thân xám trội hoàn toàn so với gen a qui định thân đen. Khi cho giao phối giữa các cá thể thân xám thuần chủng với các cá thể thân đen, thu được F1 gồm 199 cá thể thân xám và 1 cá thể thân đen. Hãy giải thích sự xuất hiện của cá thể thân đen nói trên?
Câu 6 (1,0 điểm). Lan phi điệp là một loại hoa đẹp, có giá trị kinh tế cao nên được trồng rộng rãi. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người, nhiều trung tâm giống đã tiến hành nhân giống loại hoa này. Hãy cho biết qui trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm từ lá non của cây lan phi điệp.
Câu 7 (1,0 điểm). 
	a) Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống?
	b) Cho 2 hệ sinh thái sau:
	- Hệ sinh thái 1 gồm các quần thể: Cỏ, sâu, thằn lằn, ếch, nhái, chuột, rắn và vi sinh vật. 
	- Hệ sinh thái 2 gồm các quần thể: Ngô, châu chấu, thằn lằn, chuột, rắn và vi sinh vật. 
	Trong hai hệ sinh thái trên, hệ sinh thái nào có tính ổn định và khả năng tự điều chỉnh cao hơn? Vì sao?
Câu 8 (1,0 điểm). Thế nào là sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên? Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật.
Câu 9 (1,0 điểm). Sơ đồ phả hệ sau mô tả sự di truyền của một bệnh ở người:
	Biết rằng bệnh này do một trong hai alen của một gen qui định và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ.
	a) Bệnh trên do gen trội hay gen lặn qui định? Gen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới tính?
	b) Trong phả hệ trên có thể xác định chính xác kiểu gen của bao nhiêu người? Trong những người đã xác định được chính xác kiểu gen, hãy cho biết: Số người có kiểu gen đồng hợp trội, số người có kiểu gen dị hợp, số người có kiểu gen đồng hợp lặn.
Câu 10 (1,0 điểm). 
	a) Ở một loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, xét một quần thể của loài này ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen là 0,3AABb : 0,2aaBb : 0,5Aabb. Quần thể trên tự thụ phấn qua một thế hệ thu được F1. Theo lí thuyết, hãy xác định:
	- Số loại kiểu gen tối đa ở F1.
	- Tỉ lệ số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen ở F1.
	b) Một loài thực vật giao phấn, biết gen A qui định thân cao, gen a qui định thân thấp; gen B qui định hoa màu đỏ, gen b qui định hoa màu trắng. Xét một quần thể của loài này ở thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là 0,5: 0,5 . Các cá thể của quần thể trên giao phấn ngẫu nhiên thu được F1. Hãy xác định tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở F1. Biết không có đột biến xảy ra, các gen liên kết hoàn toàn và sự biểu hiện các tính trạng đang xét không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
-----------Hết-----------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_lop_10_thpt_chuyen_nam_hoc_2019_2020_mon_s.doc
  • docxTHI CHUYEN SINH_13008355.docx