Các dạng bài tập cân bằng phản ửng Oxi hóa – Khử Lớp 10

Các dạng bài tập cân bằng phản ửng Oxi hóa – Khử Lớp 10

Dạng 1 : Phản ứng có 2 chất thay đổi số oxi hóa ( dạng cơ bản)

1. NH3 + O2 NO + H2O.

2. CO + Fe2O3 Fe + CO2.

3. Cu + H2SO4 CuSO4 + SO2 + H2O.

4. Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O.

5. Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2O + H2O.

6. Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2S + H2O.

7. Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

8. KMnO4 + K2SO3 + H2O K2SO4 + MnO2 + KOH.

9. KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

10. MnO2 + HCl MnCl2 + Cl2¬ + H2O.

11. Fe + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2S + H2O.

12. Mg + H2SO4 MgSO4 + S + H2O.

13. FeCl3 + Cu FeCl2 + CuCl2.

 

docx 4 trang yunqn234 218232
Bạn đang xem tài liệu "Các dạng bài tập cân bằng phản ửng Oxi hóa – Khử Lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂN BẰNG PHẢN ỬNG OXI HÓA – KHỬ
Dạng 1 : Phản ứng có 2 chất thay đổi số oxi hóa ( dạng cơ bản)
NH3 + O2 NO + H2O.
CO + Fe2O3 Fe + CO2. 
Cu + H2SO4 CuSO4 + SO2 + H2O.
Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O.
Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2O + H2O.
 Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2S + H2O.
Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
KMnO4 + K2SO3 + H2O K2SO4 + MnO2 + KOH.
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.
MnO2 + HCl MnCl2 + Cl2 + H2O.
Fe + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2S + H2O.
Mg + H2SO4 MgSO4 + S + H2O.
FeCl3 + Cu FeCl2 + CuCl2.
Dạng 2: Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử 
 1. KClO3 KCl + O2
 2. AgNO3 Ag + NO2 + O2
 3. Cu(NO3)2 CuO + NO2 + O2
 4. HNO3 NO2 + O2 + H2O
 5. KMnO4 K2MnO4 + O2 + MnO2.
 6. ZnSO4 Zn + SO2 + O2.
Dạng 3: Phản ứng tự oxi hóa – khử 
Cl2 + KOH ¾¾® KCl + KClO3 + H2O.
S + NaOH ¾¾® Na2S + Na2SO3 + H2O.
I2 + H2O ¾¾® HI + HIO3.
Cl2 + KOH ¾¾® KCl + KClO + H2O.
S + KOH ¾¾® K2SO4 + K2S + H2O
Cl2 + KOH ¾¾® KCl + KClO3 + H2O
Cl2 + NaOH ¾¾® NaCl + NaClO + H2O
KMnO4 ¾¾® K2MnO4 + MnO2 + O2
H2O2 ¾¾® H2O + O2
Na2O2 ¾¾® Na2O + O2
 S + NaOH	g Na2SO4 + Na2S + H2O
KBrO3 ¾® KBr + KBrO2	
NO2 + NaOH ¾¾® NaNO2 + NaNO3 + H2O
HNO2 ¾¾® HNO3 + NO +	H2O
S + KOH ¾¾®	K2S	+ K2SO3 + H2O
P + OH	+	H2O ¾¾® KH2PO4 + PH3
Br2 + NaOH	¾¾® NaBr + NaBrO3 +	H2O
KMnO4	¾¾®	K2MnO4 +	MnO2 + O2
KNO3 ¾¾® KNO2 +	O2
NH4NO3 ¾® N2O +	H2O
HNO3	¾¾®	NO2 +	O2	+	H2O
Dạng 4 : Phản ứng có nhiều chất thay đổi số oxi hóa ( thường là 3 chất với chương trình THPT).
FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
FeS + KNO3 KNO2 + Fe2O3 + SO3
FeS2 + HNO3 Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O.
 FeS2 + HNO3 + HCl FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O.
As2S3 + HNO3 + H2O H3AsO4 + H2SO4 + NO.
CrI3 + Cl2 + KOH K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
CuFeS2 + O2 Cu2S + SO2 + Fe2O3
FeS + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
FeS2 + HNO3 Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O.
Fe3C + HNO3 Fe(NO3)3 + CO2 + NO + H2O
Dạng 5: Phản ứng oxi hóa khử xảy ra ở nhiều nấc
Al + HNO3 Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O ( VNO : VN2O = 3 : 1 )
2. Al + HNO3 Al(NO3)3 + NO + N2 + H2O ( VNO : VN2 = 3 : 2 )
FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NO2 + NO + H2O ( VNO2 : VNO = x : y )
Al + HNO3 Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O (VNO : VN2O = a : b )
Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2S + SO2 + H2O ( VH2S : VSO2 = x : y )
Dạng 6 : Phản ứng oxi hóa khử chứa ẩn 
M + HNO3 M(NO3)n + NO2 + H2O (Với M là kim loại hoá trị n)
M + HNO3 M(NO3)n + NO + H2O (Với M là kim loại hoá trị n)
M + HNO3 M(NO3)n + N2O + H2O (Với M là kim loại hoá trị n)
FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
FexOy + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
M + HNO3 M(NO3)n + NxOy + H2O
M2(CO3)x + HNO3 M(NO3)y + NO + CO2 + H2O
Al + HNO3 Al(NO3)3 + NxOy + H2O.
Dạng 7 : Phản ứng oxi hóa khử hữu cơ
 C6H12O6 + H2SO4 đ SO2 + CO2 + H2O
C12H22O11 + H2SO4 đ SO2 + CO2 + H2O
CH3- C CH + KMnO4 + H2SO4 CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
K2Cr2O7 + CH3CH2OH + HCl CH3-CHO + KCl + CrCl3 + H2O
HOOC – COOH + KMnO4 + H2SO4 CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
CH3 – C CH + KMnO4 + KOH CH3 – COOK + K2CO3 + MnO2 + H2O
CH3 – CH = CH2 + KMnO4 + H2O CH3 – CH(OH) –CH2(OH) + MnO2 + KOH
BÀI TẬP
Mg + HNO3 " Mg(NO3)2 + NO + H2O
Al + H2SO4 " Al2(SO4)3 + S + H2O
Al + HNO3 " Al(NO3)3 + N2 + H2O
Fe + HNO3 " Fe(NO3)3 + N2O + H2O
Al + HNO3 " Al(NO3)3 + N2 + H2O
Al + HNO3 " Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O
FeO + HNO3 " Fe(NO3)3 + N2O + H2O
FeCO3 + HNO3 " Fe(NO3)3 + N2 + CO2 + H2O
 S + HNO3 " H2SO4 + NO
P + KClO3 " P2O5 + KCl 
 KClO3 " KCl + O2
 NH3 + O2 " N2 + H2O
I2 + HNO3 " HIO3 + NO + H2O
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 " Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
H2SO4 + HI " I2 + H2S + H2O
Fe2O3 + H2 " Fe + H2O
NO2 + O2 + H2O " HNO3
NO2 + NaOH " NaNO3 + NaNO2 + H2O
KMnO4 + HCl " KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 
MnO2 + HCl " MnCl2 + Cl2 + H2O
KClO3 + HCl " KCl + Cl2 + H2O
K2Cr2O7 + HCl " KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
H2SO4 + P " H3PO4 + SO2 + H2O
HNO3 + P " H3PO4 + NO2 + H2O
Fe3O4 + HNO3 " Fe(NO3)3 + NO + H2O
HNO3 + P + H2O " H3PO4 + N2O
Fe3O4 + HNO3 " Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
Fe3O4 + HNO3 " Fe(NO3)3 + N2O + H2O
Fe3O4 + HNO3 " Fe(NO3)3 + N2 + H2O
Fe3O4 + HNO3 " Fe(NO3)3 + NH4NO3 + H2O
Fe3O4 + H2SO4 " Fe2(SO4)3 + S + H2O
Fe3O4 + H2SO4 " Fe2(SO4)3 + H2S + H2O
Fe3O4 + H2SO4 " Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
H2S + KMnO4 + H2SO4 " S + K2SO4 + MnSO4 +H2O
FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 " Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
C2H4 + KMnO4 + H2O " C2H6O2 + KOH + MnO2
C8H8 + KMnO4 + H2O " C8H10O2 + KOH + MnO2
C2H4O + Cu(OH)2 + NaOH " C2H3O2Na + Cu2O + H2O
CH2O + Cu(OH)2 + NaOH " Na2CO3 + Cu2O +H2O
MnO2 + K2MnO4 + H2SO4 " KMnO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
Cl2 + KOH " KCl + KClO3 + H2O
NO2 + NaOH " NaNO3 + NaNO2 + H2O
FeS2 + HNO3 " Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O
FeS2 + HNO3 " Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O
FeS2 + HNO3 " Fe(NO3)3 + H2SO4 + N2O + H2O
FeS2 + HNO3 " Fe(NO3)3 + H2SO4 + N2 + H2O
Cu2S + HNO3 " Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O
Cu2S + HNO3 " Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O
Cu2S + HNO3 " Cu(NO3)2 + H2SO4 + N2O + H2O
Al + HNO3 " Al(NO3)3 + NO + NO2 + H2O
Cu2S + HNO3 " Cu(NO3)2 + H2SO4 + N2 + H2O; 
Fe + HNO3 " Fe (NO3)3 + N2 + N2O + H2O
R + HNO3 " R(NO3)n + NO + H2O
M2CO3 + HNO3 " M(NO3)n + N2O + CO2 +H2O
MnBr2 + Pb3O4 + HNO3 " HMnO4 + Br2 + Pb(NO3)2 + H2O
CrI3 + KOH +Cl2 " K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
CuO + NH3 " N2 + Cu + H2O
 FeS2	+ O2 ¾¾® Fe2O3 + SO2
 FeS	+ HNO3 ¾¾® Fe(NO3)3 + NO + H2O + H2SO4
 Fe(CrO2)2 + Na2CO3 + O2 ¾¾® Na2CrO4 + Fe2O3 + CO2
 As2S3 + KClO3 + H2O ¾¾® H3AsO4 + H2SO4 + KCl
 CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O ¾¾® CuSO4 + FeSO4 + H2SO4
 CrI3 + KOH + Cl2 ¾¾® K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
 FeI2 + H2SO4 ¾¾® Fe2(SO4)3 + SO2 + I2 + H2O
 KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 ¾¾® K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
 K2Cr2O7 + HCl ¾¾® KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
 K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 ¾¾® K2SO4 + MnSO4 + H2O
 Al + NaNO3 + NaOH + H2O ¾¾® NaAlO2 	+ NH3
 FeO + HNO3 ¾¾® Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
 Fe + HNO3 ¾¾® Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
 M + HNO3 ¾¾® M(NO3)n + NxOy + H2O
 Fe2O3 + Al ¾ ¾® FexOy + Al2O3
 FexOy + HNO3 ¾¾® Fe(NO3)3 + NO + NO2 + H2O
 FeS2	+ HNO3 ¾¾® Fe(NO3)3 + N2Ox + H2O + H2SO4
 Al + HNO3 ¾¾® Al(NO3)3 + N2O + H2O
 Al + HNO3 ¾¾® Al(NO3)3 + NH4NO3 + NO + H2O
 FeO + HNO3 ¾¾® Fe(NO3)3 + NO + N2 + H2O
 Fe3O4 + HNO3 ¾¾® Fe(NO3)3 + NO + N2O + H2O
 Fe(NO3)2 + HNO3 ¾¾® Fe(NO3)3 + NO + H2O
 Cu + KNO3 + H2SO4 ¾¾® CuSO4 + NO + K2SO4 + H2O
 KMnO4 + NaCl + H2SO4 ¾¾® Na2SO4 + MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O
 KClO3 + HBr ¾¾® KCl + Br2 + H2O
 I2 + Na2S2O3 ¾¾® Na2S4O6 + NaI
 KI + HNO3 ¾¾® I2 + KNO3 + NO + H2O
 PbO + NH3 ¾¾® Pb + N2 + H2O
 NaClO + KI + H2SO4 ¾¾® I2 + NaCl + K2SO4+ H2O
 Cr2O3 + KNO3 + KOH ¾¾® K2CrO4 + KNO2 + H2O
 H2S + HNO3 ¾¾® H2SO4 + NO + H2O
 FeSO4 + HNO3 + H2SO4 ¾¾® Fe2(SO4)3 + NO + H2O
 Mn(OH)2 + Cl2 + KOH ¾¾® MnO2 + KCl + H2O
 MnO2 + O2 + KOH ¾¾® K2MnO4 + H2O
 Br2 + Cl2 + H2O ¾¾® HBrO3 + HCl
 HBr + H2SO4 (đ) ¾¾® SO2 + Br2 + H2O
 HI + H2SO4 (đ) ¾¾® H2S + I2 + H2O
 CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O ¾¾® CuSO4 + FeSO4 + H2SO4
 CrI3 + KOH + Cl2 ¾¾® K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
 FeI2 + H2SO4 ¾¾® Fe2(SO4)3 + SO2 + I2 + H2O
 KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 ¾¾® K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
 K2Cr2O7 + HCl ¾¾® KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
 CrCl3 + NaOCl + NaOH ¾¾® Na2CrO4 + NaCl +	 H2O
 Trên con đường đi đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng!

Tài liệu đính kèm:

  • docxcac_dang_bai_tap_can_bang_phan_ung_oxi_hoa_khu_lop_10.docx