Bài tập môn Vật lí Lớp 10

Bài tập môn Vật lí Lớp 10

Câu:1. Phát biểu định luật 3niuton ? công thức ?

Caâu 2 . Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn?

Câu:3(1điểm). Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn? Viết công thức gia tốc rơi tự do ở độ cao h và gia tốc rơi tự do ở tại mặt đất ?

Câu:4 Định nghĩa chu kì, tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức tính chu kì, tần số?

Caâu5. Một vật có khối lượng 2kg chịu tác dụng của một lực kéo Fk = 26 N thì trượt trên mặt phẳng ngang với hệ số ma sát trượt là 0,1. Lấy g = 10 m/s2 .Tính :

a). Hợp lực tác dụng lên vật.

b). Nếu bỗng nhiên lực ma sát trượt mất đi. Tìm lại gia tốc mới của vật.

 

doc 3 trang Dương Hải Bình 01/06/2022 4980
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Vật lí Lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu:1. Phát biểu định luật 3niuton ? công thức ?
Caâu 2 . Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn?
Câu:3(1điểm). Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn? Viết công thức gia tốc rơi tự do ở độ cao h và gia tốc rơi tự do ở tại mặt đất ?
Câu:4 Định nghĩa chu kì, tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức tính chu kì, tần số?
Caâu5. Một vật có khối lượng 2kg chịu tác dụng của một lực kéo Fk = 26 N thì trượt trên mặt phẳng ngang với hệ số ma sát trượt là 0,1. Lấy g = 10 m/s2 .Tính :
a). Hợp lực tác dụng lên vật.
b). Nếu bỗng nhiên lực ma sát trượt mất đi. Tìm lại gia tốc mới của vật.
Caâu 6 Moät ñoàng hoà treo töôøng coù kim giaây quay ñeàu lieân tuïc có 3cm. Tính toác ñoä goùc và v cuûa kim naøy? 1 ñ.
Caâu 7.Máy bay chở khách có tốc độ trung bình 300 km/h bay từ sân bay A lúc 6h đến sân bay B cách nhau 500 km . Tính thời gian bay?
Caâu 8. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm doïc theo truïc Ox coù daïng: x = 560 + 10t + 2t2 ; (x ño baèng meùt vaø t ño baèng giaây). Vaän toác ban ñaàu vaø gia toác chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm laø bao nhieâu? 1ñ.
Câu:9(1điểm). Lúc 8giờ sáng, hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 40km, chuyển động đều cùng chiều từ A tới B với vận tốc tương ứng là: vA = 60km/h và vB = 30km/h. 
a. Viết phương trình chuyển động của hai xe.
b. Xác định thời điểm và vị trí lúc xe A đuổi kịp xe B? 
Caâu 10. Luùc 7h, moät ngöôøi ñi boä khôûi haønh töø A ñi veà B vôùi vaän toác 4km/h. Luùc 9h, moät ngöôøi ñi xe ñaïp cuõng xuaát phaùt töø A ñi veà B vôùi vaän toác 12km/h. Choïn A laøm goác toaï ñoä, chieàu döông töø A ñeán B, goác thôøi gian luùc 9 h. Vieát phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai ngöôøi? và tìm vị trí gặp nhau
Caâu 11. Một vật nặng rơi từ độ cao 490m xuống đất. Lấy g = 9,8m/s2
a. Tính thời gian rơi b. Quãng đường vật rơi được trong 2 giây cuối 
Caâu 12. Moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng treân moät quyõ ñaïo troøn, ñöôøng kính 1,2 m. Bieát raèng noù ñi ñöôïc 4 voøng trong moät giaây. Haõy xaùc ñònh chu kì vaø toác ñoä daøi cuûa noù? 1 ñ.
13/ Veä tinh nhaân taïo cuûa Traùi ñaát ôû ñoä cao h = 280km bay vôùi vaän toác 7,9 km/s. Tính toác ñoä goùc, chu kì, taàn soá cuûa noù? Coi chuyeån ñoäng troøn ñeàu. Baùn kính Traùi Ñaát baèng R = 6400km.
14/Một đĩa tròn đường kính 40 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay một vòng hết đúng 0,2 s. Hỏi tốc độ dài v của một điểm nằm trên mép đĩa bằng bao nhiêu?
Cacâu 15. Khi ôtô đang chạy với vận tốc 18m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 125m thì vận tốc ôtô chỉ còn 12m/s.
a/ Tính gia tốc của ôtô.
b/ Tính khoảng thời gian để ôtô chạy trên quãng đường đó.
16. Một lò xo có độ cứng k = 100 N/m, có chiều dài tự nhiên là 25 cm. Gắn vào lò xo treo thẳng đứng một vật có khối lượng là 5 kg. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính :
a. Trọng lượng của vật treo .b. Lực đàn hồi của lò xo.
c. Độ biến dạng của lò xo. d. Chiều dài lúc sau của lò xo. 
.
Câu:17 (1điểm). Một vật có khối lượng 0,5 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc 2m/s, sau thời gian 4s nó đi được quàng đường 24m. Biết vật luôn chịu tác dụng của lực kéo Fk và lực càn Fc = 0,5(N) 
	a). Tính độ lớn lực kéo?
b). Sau 4s đó lực kéo ngừng tác dụng thì sau bao lâu vật dừng lại?
18/ Một vật được ném theo phương với thời gian chuyển động là 8 s, tầm ném xa là 80 m. Tính :Vận tốc ban đầu của vật ném ngang và độ cao ban đầu của vật ném ngang.
19/ Một vật khối lượng 200 g chuyển động tròn đều với tốc độ dài 10 m/s, bán kính của quỹ đạo tròn là 50 cm. Tính độ lớn của lực hướng tâm.

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_mon_vat_li_lop_10.doc