Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Phần 1: Địa lí tự nhiên - Chương 1: Bản đồ - Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện trên bản đồ

Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Phần 1: Địa lí tự nhiên - Chương 1: Bản đồ - Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện trên bản đồ

Phương pháp kí hiệu

Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

Phương pháp chấm điểm

Phương pháp bản đồ - biểu đồ

Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý

trên bản đồ

PHƯƠNG PHÁP BIỂU

HIỆN

Đối tượng biểu hiện

Hình thức thể hiện

Hiệu quả-Khả năng diễn đạt

pdf 23 trang Dương Hải Bình 31/05/2022 3151
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Phần 1: Địa lí tự nhiên - Chương 1: Bản đồ - Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện trên bản đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Thị Mai Hoa
Phần một
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 10
Chương 1. BẢN ĐỒ
Phương pháp kí hiệu
Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
Phương pháp chấm điểm
Phương pháp bản đồ - biểu đồ
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
P
H
Ư
Ơ
N
G
 P
H
Á
P
 B
IỂ
U
H
IỆ
N
Đối tượng biểu hiện
Hình thức thể hiện
Hiệu quả-Khả năng diễn đạt
1. Phương pháp kí hiệu
a) Đối tượng biểu hiện
- Biểu hiện các đối tượng phân bố 
theo những điểm cụ thể.
- Những kí hiệu được đặt chính xác 
vào vị trí phân bố của đối tượng trên 
bản đồ.
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
1. Phương pháp kí hiệu
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
- Kí hiệu hình học.
- Kí hiệu chữ.
- Kí hiệu tượng hình.
b) Các dạng kí hiệu
Các kí hiệu trên bản đồ quân sự
NATO
Các kí hiệu trên bản đồ nước ngoài
1. Phương pháp kí hiệu
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
- Vị trí phân bố của đối tượng. (vị trí kí hiệu)
- Số lượng (quy mô) của đối tượng.
- Chất lượng của đối tượng.(kích thước kí hiệu)
c) Khả năng biểu hiện
2. Phương pháp kí hiệu đường 
chuyển động
a) Đối tượng biểu hiện
- Biểu hiện sự di chuyển của các 
đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã 
hội.
b) Khả năng biểu hiện
- Hướng di chuyển của đối tượng.
- Khối lượng của đối tượng di 
chuyển.
- Tốc độ của đối tượng di chuyển.
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
Sự pt dịch bệnh
2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 10
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 10
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 10
3. Phương pháp chấm điểm
a) Đối tượng biểu hiện
- Biểu hiện các đối tượng phân bố 
không đồng đều bằng những điểm 
chấm có giá trị như nhau.
b) Khả năng biểu hiện
- Sự phân bố của đối tượng.
- Số lượng của đối tượng.
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
1 chấm thể hiện 100 000 ng
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 10
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
• Thành phố trên 1tr dân
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
4. Phương pháp bản đồ - biểu đồ
a) Đối tượng biểu hiện
- Biểu hiện giá trị tổng cộng của 
một đối tượng trên một đơn vị lãnh 
thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt 
vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.
b) Khả năng biểu hiện
- Số lượng của đối tượng.
- Chất lượng của đối tượng.
- Cơ cấu của đối tượng.
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
PP khoanh vùng
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
PP đường đẳng trị
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ
PP nền chất lượng
Sơ đồ nội
dung
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
trên bản đồ

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_dia_li_lop_10_phan_1_dia_li_tu_nhien_chuong_1_ban.pdf