Bài giảng Địa lý 10 - Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bài giảng Địa lý 10 - Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Câu 1: Gió mậu dịch là loại gió thổi từ:

a. Hai đai áp cao cận chí tuyến về khu vực ôn đới.

b. Hai đai áp cao ở cực về khu vực ôn đới.

c. Hai đai áp cao cận chí tuyến về khu vực xích đạo.

d. Cả a và b đúng.

 

ppt 30 trang ngocvu90 8260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lý 10 - Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VGi¸o viªn: NguyÔn V¨n Giíi – Tr­êng THPT Vinh Xu©nX®Þa lÝ 10Së gi¸o dôc & ®µo t¹o thõa thiªn huÕCuéc thi thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö – N¨m häc 2007 - 2008Gi¸o ¸n dù thi[Ban chuÈn]Kieåm tra baøi cuõVÜ ®éNhiÖt ®é trung b×nh n¨m (0C)Biªn ®é nhiÖt n¨m (0C)0024,51,820025,07,430020,413,340014,017,75005,423,8600-0,629,0700-10,432,2 Bảng 11. Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm theo vĩ độ ở Bán Cầu BắcDựa vào kiến thức đã học và bảng 11, hãy nhận xét và giải thích:- Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ.- Sự thay đổi biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ.NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch- Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao (cao nhất ở vĩ độ 200)- Biên độ nhiệt năm tăng dần từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao.*Nguyên nhân: Do góc nhập xạ thay đổi theo vĩ độsù ph©n bè khÝ ¸pmét sè lo¹i giã chÝnhBµi 12ii. Mét sè lo¹i giã chÝnhi. Sù ph©n bè khÝ ¸p1. Ph©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §Êt1. Giã T©y «n ®íi2. Giã MËu dÞch3. Giã mïa4. Giã ®Þa ph­¬ng2. Nguyªn nh©n thay ®æi cña khÝ ¸pBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnhii. Mét sè lo¹i giã chÝnhi. Sù ph©n bè khÝ ¸p1. Ph©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §Êt1. Giã T©y «n ®íi2. Giã MËu dÞch3. Giã mïa4. Giã ®Þa ph­¬ng2. Nguyªn nh©n thay ®æi cña khÝ ¸pBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnhii. Mét sè lo¹i giã chÝnhi. Sù ph©n bè khÝ ¸p1. Ph©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §Êt1. Giã T©y «n ®íi2. Giã MËu dÞch3. Giã mïa4. Giã ®Þa ph­¬ng2. Nguyªn nh©n thay ®æi cña khÝ ¸pBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnhii. Mét sè lo¹i giã chÝnhi. Sù ph©n bè khÝ ¸p1. Ph©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §Êt1. Giã T©y «n ®íi2. Giã MËu dÞch3. Giã mïa4. Giã ®Þa ph­¬ng2. Nguyªn nh©n thay ®æi cña khÝ ¸pBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnhii. Mét sè lo¹i giã chÝnhi. Sù ph©n bè khÝ ¸p1. Ph©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §Êt1. Giã T©y «n ®íi2. Giã MËu dÞch3. Giã mïa4. Giã ®Þa ph­¬ng2. Nguyªn nh©n thay ®æi cña khÝ ¸pBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnhii. Mét sè lo¹i giã chÝnhi. Sù ph©n bè khÝ ¸p1. Ph©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §Êt1. Giã T©y «n ®íi2. Giã MËu dÞch3. Giã mïa4. Giã ®Þa ph­¬ng2. Nguyªn nh©n thay ®æi cña khÝ ¸pBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnhii. Mét sè lo¹i giã chÝnhi. Sù ph©n bè khÝ ¸p1. Ph©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §Êt1. Giã T©y «n ®íi2. Giã MËu dÞch3. Giã mïa4. Giã ®Þa ph­¬ng2. Nguyªn nh©n thay ®æi cña khÝ ¸pBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnhCñng cèPh­¬ng ¸n 1Ph­¬ng ¸n 2XinChaân thaønhvaøcaùcemhoïcsinh !caûmônquyùthaàycoâd. Cả a và b đúng.Cuûng coáCâu 1: Gió mậu dịch là loại gió thổi từ:a. Hai đai áp cao cận chí tuyến về khu vực ôn đới.b. Hai đai áp cao ở cực về khu vực ôn đới.	c. Hai đai áp cao cận chí tuyến về khu vực xích đạo.Cuûng coáC©u 2: Lo¹i giã nµo sau ®©y kh«ng ®­îc gäi lµ giã ®Þa ph­¬ng:A. Giã biÓn vµ giã ®Êt.	B. Giã nói vµ thung lòngC. Giã mïa	D. Giã pH¬n (f¬n)	a. Hai mùa thổi ngược hướng nhau.	b. Hướng gió thay đổi theo mùa.	c. Hai mùa đều thổi.	d. Mùa hè thổi từ biển vào, mùa đông từ lục địa thổi ra.Cuûng coáCâu 3: Gió mùa là loại gió trong một năm có:Cuûng coáC©u 4: Khu vùc cã giã mïa ®iÓn h×nh trªn thÕ giíi lµ:A. Ên §é	B. §«ng Nam ¸C. §«ng Phi	D. TÊt c¶ ®Òu ®óngHo¹t ®éng nèi tiÕpSo s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a giã mïa vµ giã ®Êt, giã biÓn ?Gièng nhauKh¸c nhau Cuûng co᧸p ¸nGièng nhauKh¸c nhau §­îc h×nh thµnh do chªnh lÖch nhiÖt vµ khÝ ¸p.- H­íng giã thay ®æi ng­îc nhau cã tÝnh chÊt ®Þnh k×.Ph¹m vi ¶nh h­ëng: + Giã mïa: lín + Giã ®Êt, giã biÓn: nhá (vïng ven biÓn)Thêi gian ho¹t ®éng: + Giã mïa: c¶ n¨m + Giã ®Êt, giã biÓn: trong mét ngµy ®ªmCuûng coá Sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a giã mïa vµ giã ®Êt, giã biÓn. Ho¹t ®éng nèi tiÕp   Gió biểnGió đất4. Giã ®Þa ph­¬nga. Giã biÓn, giã ®ÊtDùa vµo h×nh 15.4 vµ kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp trao ®æi cÆp ®«i, h·y tr×nh bµy sù h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng cña giã biÓn, giã ®Êt.H×nh 15.4 – Giã biÓn vµ giã ®ÊtBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnh01000400030002000m220C220C120C70C100C160C320CSườn TâySườn ĐôngH×nh 15.5 – Giã f¬n4. Giã ®Þa ph­¬ngb. Giã f¬nBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnh-Dùa vµo h×nh 15.5 kÕt hîp trao ®æi cÆp ®«i, h·y cho biÕt ¶nh h­ëng cña giã ë s­ên t©y kh¸c víi giã khi sang s­ên ®«ng nh­ thÕ nµo ?- Khi giã lªn cao nhiÖt ®é kh«ng khÝ gi¶m bao nhiªu ®é/1000m, khi xuèng thÊp nhiÖt ®é kh«ng khÝ t¨ng bao nhiªu ®é/1000m ?ë ViÖt Nam, vïng nµo cã lo¹i giã nµy ? Th­êng xuÊt hiÖn trong thêi gian nµo ?++++++++++---+-Áp caoÁp thấpDải hội tụHình 12.2 – Các khu áp cao, áp thấp trong tháng 7 (mùa hạ)Xích đạoChí tuyến BắcChí tuyến NamVòng cực BắcVề mùa hạ ở châu Á xuất hiện những trung tâm khí áp nào ? Ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, gió thổi từ đâu đến ? Hướng gió thay đổi như thế nào ?+++++++-+-Áp caoÁp thấpDải hội tụHình 12.2 – Các khu áp cao, áp thấp trong tháng 1 (mùa đông)Xích đạoChí tuyến BắcChí tuyến NamVòng cực Bắc---+++-Về mùa đông ở trung tâm châu Á xuất hiện trung tâm khí áp nào ? Hướng gió thổi đi ? Vùng gió thổi đến ?i. Sù ph©n bè khÝ ¸p1. Ph©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §ÊtKhÝ ¸p lµ g×Khí áp phân bố như thế nào trên Trái Đất ??Các đai áp cao và áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạoBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnhi. Sù ph©n bè khÝ ¸pPhân tích các nguyên nhân thay đổi của khí áp trên Trái Đất ?Có 3 nguyên nhân chính: Độ cao, nhiệt độ và độ ẩm.2. Nguyªn nh©n thay ®æi cña khÝ ¸p1. Ph©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §ÊtBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnhii. Mét sè lo¹i giã chÝnhi. Sù ph©n bè khÝ ¸pPh©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §ÊtGiã T©y «n ®íiGiã MËu dÞchNguyªn nh©n thay ®æi cña khÝ ¸pQuan sát hình 12.1 và đọc SGK kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy điền vào bảng sau các nội dung cần thiết.Loại gióĐặc điểm1. Tây ôn đới2. Mậu dịch-Phạm vị hoạt động-Hướng gió thổi-Thời gian hoạt động-Tính chất của gióTừ áp cao cận nhiệt đới  áp thấp ôn đớiHướng tây (BBC - tây nam; NBC - tây bắc)Quanh nămẨmTừ áp cao cận nhiệt đới  Xích đạoĐông bắc ở BBC; đông nam ở NBCQuanh nămKhôBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnhii. Mét sè lo¹i giã chÝnhi. Sù ph©n bè khÝ ¸pPh©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §ÊtGiã T©y «n ®íiGiã MËu dÞchGiã mïaNguyªn nh©n thay ®æi cña khÝ ¸p-Gió mùa là gió như thế nào ?-Phạm vi hoạt động của gió mùa (xem H 14.1 - trang 53) ?-Nguyên nhân hình thành gió mùa ?* Gió mùa là gió thổi theo mùa, hướng gió ở hai mùa có chiều ngược lại nhau.* Phạm vi hoạt động: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Phi, Đông Bắc Ô-xtrây-li-a, Đông Trung Quốc, Đông Nam Hoa Kì, * Nguyên nhân: Do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa.Bµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnhii. Mét sè lo¹i giã chÝnhi. Sù ph©n bè khÝ ¸pPh©n bè c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §ÊtGiã T©y «n ®íiGiã MËu dÞchGiã mïaGiã ®Þa ph­¬ngNguyªn nh©n thay ®æi cña khÝ ¸pVề trang chủGió fơnGió đất, gió biểnBµi 12 - sù ph©n bè khÝ ¸p. mét sè lo¹i giã chÝnha. Gió đất, gió biển- Hình thành ở vùng ven biển.- Thay đổi hướng theo ngày và đêm.b. Gió fơn- Là loại gió khô, nóng khi xuống núi.X¸c ®Þnh c¸c khu vùc cã giã mïa trªn tr¸i §Êt.H×nh 14.1 – B¶n ®å c¸c ®íi khÝ hËu trªn Tr¸i §ÊtHoaït ñoäng noái tieápVÒ nhµ, HS häc bµi cò theo c¸c c©u hái cuèi bµi, hoµn thµnh néi dung trong vë thùc hµnh vµ chuÈn bÞ tr­íc bµi míi.H×nh 12.1 – C¸c ®ai khÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i §Êt

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_ly_10_bai_12_su_phan_bo_khi_ap_mot_so_loai_gio.ppt