Trắc nghiệm tổng hợp môn Sinh học

Trắc nghiệm tổng hợp môn Sinh học

Phần một

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất

Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

A. các đại phân tử .

B. tế bào. C. mô. D. cơ quan.

Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là

A. chúng có cấu tạo phức tạp.

B. chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan.

C. ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống.

 D. cả A, B, C.

Câu 3. Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là

 A. Linnê. B. Lơvenhuc. C. Hacken. D. Uytakơ.

Câu 4. Các tiêu chí cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm

A. khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng .

B. loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng.

C. cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể.

D. trình tự các nuclêotít, mức độ tổ chức cơ thể.

Câu 5. Giới nguyên sinh bao gồm

A. vi sinh vật, động vật nguyên sinh.

B. vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh .

C. tảo, nấm, động vật nguyên sinh.

D. tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh.

 

doc 76 trang ngocvu90 19/04/2021 3161
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Trắc nghiệm tổng hợp môn Sinh học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần một
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất
Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là 
A. các đại phân tử .	 
B. tế bào. 	C. mô.	D. cơ quan.
Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là 	
A. chúng có cấu tạo phức tạp.	 
B. chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan.
C. ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống.
	D. cả A, B, C.
Câu 3. Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là
	A. Linnê.	B. Lơvenhuc. 	C. Hacken. 	D. Uytakơ.
Câu 4. Các tiêu chí cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm 
khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng .
loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng.
cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể.
trình tự các nuclêotít, mức độ tổ chức cơ thể.
Câu 5. Giới nguyên sinh bao gồm 
vi sinh vật, động vật nguyên sinh. 	
vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh .
tảo, nấm, động vật nguyên sinh.
tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh. 
Câu 6. Vi sinh vật bao gồm các dạng 
A. vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi trùng, vi rút. 
vi khuẩn cổ, vi rút,vi tảo, vi nấm,động vật nguyên sinh .
vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi rút, nấm .
vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh .
Câu 7. Ngành thực vật đa dạng và tiến hoá nhất là ngành
A. Rêu. 	B. Quyết. C. Hạt trần.	 D. Hạt kín.
Câu 8. Ngành thực vật có thể giao tử chiếm ưu thế so với thể bào tử là ngành
A. Rêu. 	B. Quyết. 	 C. Hạt trần D. Hạt kín. 
Câu 9. Nguồn gốc chung của giới thực vật là
 	A. vi tảo. 	B. tảo lục. 	
C. tảo lục đơn bào. 	D. tảo lục đa bào nguyên thuỷ. 	
Câu 11. Đặc điểm cơ bản nhất dể phân biệt ngành động vật có xương sống với động vật không xương sống là
A. cơ thể đối xứng 2 bên và có bộ xương ngoài. 
B. cơ thể đối xứng 2 bên và có bộ xương trong. 
C. có bộ xương trong và bộ xương ngoài. 
D. có bộ xương trong và cột sống. 
Câu 12. Nguồn gốc chung của giới động vật là
A. tảo lục đơn bào nguyên thuỷ.
B. động vật đơn bào nguyên thuỷ.
 	C. động vật nguyên sinh.	 	
D. động vật nguyên sinh nguyên thuỷ. 
*Câu 13. Đặc điểm của vi khuẩn, xạ khuẩn là
 A.Thuộc nhóm nhân sơ.
 B. Sinh sản bằng bào tử.
 C. Phagơ có thể xâm nhập vào cơ thể.
 D. Hình thành hợp tử từng phần.
Câu 14. Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm
	1. quần xã;	2. quần thể;	 3. cơ thể;	4. hệ sinh thái;	5. tế bào	Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là 
	 A. 5->3->2->1->4.	
	 B. 5->3->2->1->4.	
	 C. 5->2->3->1->4.	
	 D. 5->2->3->4->1.	
Câu 15. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì
	A. có khả năng thích nghi với môi trường.
B. thường xuyên trao đổi chất với môi trường.
	C. có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.
	D. phát triển và tiến hoá không ngừng.
Câu 16. Sự sống được tiếp diễn liên tục là nhờ
	A. khả năng cảm ứng đặc biệt của sinh vật.
	B. khả năng tự điều chỉnh cân bằng nội môi.
	C. khả năng tiến hoá thích nghi với môi trường sống.
	D. sự truyền thông tin trên ADN từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 17. Tập hợp các sinh vật sống ở rừng Quốc gia Cúc Phương là 
	A. quần thể sinh vật.
	B. cá thể sinh vật.
	C. cá thể và quần thể.
	D. quần xã sinh vật .
..Câu 18. Những con rùa ở hồ Hoàn Kiếm là 
A. quần thể sinh vật.
	B. cá thể snh vật.
	C. cá thể và quần thể.
	D. quần xã và hệ sinh thái.
Câu 19. Thế giới sinh vật được phân loại thành các nhóm theo trình tự lớn dần là	A. giới - ngành - lớp - bộ - họ - chi - loài.
B. loài - bộ - họ - chi - lớp - ngành - giới.
C. loài - chi- họ - bộ - lớp - ngành - giới.
D. loài - chi - bộ - họ - lớp - ngành - giới.
Câu 20. Giới khởi sinh gồm
	A. virut và vi khuẩn lam.
	B. nấm và vi khuẩn.
	C. vi khuẩn và vi khuẩn lam.
	D. tảo và vi khuẩn lam.
Câu 21. Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là
	A. Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật.
	B. Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật.
	C. giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm.
	D. giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật.
Câu 22. Giới động vật gồm những sinh vật
	A. đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.
	B. đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.
C. đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.
D. đa bào, một số tập đoàn đơn bào,nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.
Câu 23. Giới thực vật gồm những sinh vật
	A. đa bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng,có khả năng phản ứng chậm.
	B. đa bào, nhân thực, phần lớn tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm.
C. đa bào, một số loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng,có khả năng phản ứng chậm.
	D. đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm.
 Câu 24. Nấm men thuộc giới
	A. khởi sinh.
	B. nguyên sinh.
	C. nấm.
	D. thực vật.
Câu 25. Địa y là sinh vật thuộc giới
	A. khởi sinh.
	B. nấm.
	C. nguyên sinh.
	D. thực vật.
Câu 26. Thực vật có nguồn gốc từ
	A. vi khuẩn.
	B.nấm.
	C.tảo lục đơn bào nguyên thuỷ.
	D. virut.
Câu 27. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt ngành động vật có xương sống với động vật không xương sống là
A. cơ thể đối xứng 2 bên và có bộ xương ngoài. 
B. cơ thể đối xứng 2 bên và có bộ xương trong. 
C. có bộ xương trong và bộ xương ngoài. 
D. có bộ xương trong và cột sống.
..Câu 28. Nguồn gốc chung của giới động vật là
A. tảo lục đơn bào nguyên thuỷ.	 
B. động vật đơn bào nguyên thuỷ.
 	C. động vật nguyên sinh.	 	 	
D. động vật nguyên sinh nguyên thuỷ. 
----------------------------------------------------------
Phần thứ hai
SINH HỌC TẾ BÀO
Chương I. 
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO
(Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất)
Câu 29 . Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là:
A. C, H, O, P. 	B. C, H, O, N. C. O, P, C, N. D. H, O, N, P. 
Câu 30 . Cácbon là nguyên tố hoá học đăc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ vì cacbon 
là một trong những nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống. 
chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ thể sống. 
có cấu hình điện tử vòng ngoài với 4 điện tử ( cùng lúc tạo nên 4 liên kết cộng hoá trị với nguyên tử khác).
Cả A, B, C .
*Câu 51. Các nguyên tố vi lượng thường cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì
A. phần lớn chúng đã có trong các hợp chất của thực vật.
B. chức năng chính của chúng là hoạt hoá các emzym.
C. chúng đóng vai trò thứ yếu đối với thực vật.
D. chúng chỉ cần cho thực vật ở một vài giai đoạn sinh trưởng nhất định.
Câu: Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên
lipit, enzym.
prôtêin, vitamin.
đại phân tử hữu cơ.
glucôzơ, tinh bột, vitamin.
*Khi chăm sóc cây trồng người ta thấy có hiện tượng ở đầu lá và mép lá bị hoá trắng sau đó hoá đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại đây là hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng 
A. kali.
B. can xi.
C. magie.
D. photpho.
* Khi cõy trồng thiếu phụtpho sẽ dẫn tới
A. tốc độ hút O2 bị giảm thay đổi hoạt tính enzim trong hô hấp, các hợp chất phôtpho hữu cơ và pôlisacarit bị phân giải, ngưng trệ tổng hợp protêin và các nuclêotit tự do.
B. giảm năng xuất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dũng chất đồng hoá từ lá.
C. ức chế quỏ trỡnh tạo cỏc hợp chất phốtpho hữu cơ gây hiện tượng tăng lượng monosacarit, ức chế sinh tổng hợp polisacarit, hoạt động của bộ máy tổng hợp prôtein kém hiệu quả, Riboxoom bị phân giải, sự hỡnh thành lục lạp bị hư hại.
D. hiện tượng ở đầu lá và mép lá bị hoá trắng sau đó hoá đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại.
* Khi cây trồng thiếu ka li sẽ dẫn tới
A. tốc độ hút O2 bị giảm thay đổi hoạt tính enzim trong hô hấp, các hợp chất phôtpho hữu cơ và pôlisacarit bị phân giải, ngưng trệ tổng hợp protêin và các nuclêotit tự do.
B. giảm năng xuất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dũng chất đồng hoá từ lá.
C. ức chế quỏ trỡnh tạo cỏc hợp chất phốtpho hữu cơ gây hiện tượng tăng lượng monosacarit, ức chế sinh tổng hợp polisacarit, hoạt động của bộ máy tổng hợp prôtein kém hiệu quả, Riboxoom bị phân giải, sự hỡnh thành lục lạp bị hư hại.
D. hiện tượng ở đầu lá và mép lá bị hoá trắng sau đó hoá đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại.
* Khi cây trồng thiếu magie sẽ dẫn tới
A. tốc độ hút O2 bị giảm thay đổi hoạt tính enzim trong hô hấp, các hợp chất phôtpho hữu cơ và pôlisacarit bị phân giải, ngưng trệ tổng hợp protêin và các nuclêotit tự do.
B. giảm năng xuất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dũng chất đồng hoá từ lá.
C. ức chế quỏ trỡnh tạo cỏc hợp chất phốtpho hữu cơ gây hiện tượng tăng lượng monosacarit, ức chế sinh tổng hợp polisacarit, hoạt động của bộ máy tổng hợp prôtein kém hiệu quả, Riboxoom bị phân giải, sự hỡnh thành lục lạp bị hư hại.
D. hiện tượng ở đầu lá và mép lá bị hoá trắng sau đó hoá đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại.
* Khi cây trồng thiếu can xi sẽ dẫn tới
A. tốc độ hút O2 bị giảm thay đổi hoạt tính enzim trong hô hấp, các hợp chất phôtpho hữu cơ và pôlisacarit bị phân giải, ngưng trệ tổng hợp protêin và các nuclêotit tự do.
B. giảm năng xuất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dũng chất đồng hoá từ lá.
C. ức chế quỏ trỡnh tạo cỏc hợp chất phốtpho hữu cơ gây hiện tượng tăng lượng monosacarit, ức chế sinh tổng hợp polisacarit, hoạt động của bộ máy tổng hợp prôtein kém hiệu quả, Riboxoom bị phân giải, sự hỡnh thành lục lạp bị hư hại.
D. hiện tượng ở đầu lá và mép lá bị hoá trắng sau đó hoá đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại.
Câu 46. Nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ là
	A- Cacbon.
	B- Hydro.
	C- Oxy.
	D- Nitơ.
*Câu 73. Trong các nguyên tố sau, nguyên tố chiếm số lượng ít nhất trong cơ thể người là
A. ni tơ.
B. các bon.
C. hiđrrô.
D. phốt pho.
Câu 79. Các chức năng của cácbon trong tế bào là
dự trữ năng lượng, là vật liệu cấu trúc tế bào.
cấu trúc tế bào, cấu trúc các enzim.
điều hoà trao đổi chất, tham gia cấu tạo tế bào chất.
thu nhận thông tin và bảo vệ cơ thể.
Câu 31. Nước có vai trò quan trọng đặc biệt với sự sống vì 
 cấu tạo từ 2 nguyên tố chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ thể sống .
chúng có tính phân cực.
có thể tồn tại ở nhiều dạng vật chất khác nhau.
chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống. 
Câu 32. Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có 
 A. nhiệt dung riêng cao. 	B. lực gắn kết.
 C. nhiệt bay hơi cao. 	D. tính phân cực. 
Câu 74. Nước đá có đặc điểm
	A- các liên kết hyđrô luôn bị bẻ gãy và tái taọ liên tục.
	B- các liên kết hyđrô luôn bị bẻ gãy nhưng không được tái tạo.
	C- các liên kết hyđrô luôn bền vững và tạo nên cấu trúc mạng.
	D- không tồn tại các liên kết hyđrô.
Câu 75. Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước
A. rất nhỏ.
B. có xu hướng liên kết với nhau.
C. có tính phân cực.
dễ tách khỏi nhau.
Câu 76. Ôxi và Hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết
A.tĩnh điện.
B. cộng hoá trị
C. hiđrô.
D. este.
Câu 77. Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có 
 	A. nhiệt dung riêng cao. 	
B. lực gắn kết.
 	C. nhiệt bay hơi cao. 	
D. tính phân cực. 
Câu 78. Nước có tính phân cực do
cấu tạo từ oxi và hiđrô.
electron của hiđrô yếu.
2 đầu có tích điện trái dấu.
D. các liên kết hiđrô luôn bền vững
Câu 33. Khi trời bắt đầu đổ mưa, nhiệt độ không khí tăng lên chút ít là do 
nước liên kết với các phân tử khác trong không khí giải phóng nhiệt. 
liên kết hidro giữa các phân tử nước được hình thành đã giải phóng nhiệt. 
liên kết hiđro giữa các phân tử nước bị phá vỡ đã giải phóng nhiệt. 
sức căng bề mặt của nước tăng cao. 
*Câu 65. Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì
A. nước được cấu tạo từ các nguyên tố đa lượng.
B. nước chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự sống.
C. nước là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.
	D. nước là môi trường của các phản ứng sinh hoá trong tế bào.
Câu 34. Cácbonhiđrat là hợp chất hưũ cơ được cấu tạo bởi các nguyên tố
A. C, H, O, N. B. C, H, N, P. 	C. C, H, O. D. C, H, O, P. 
Câu 45. Các bon hyđrát gồm các loại
đường đơn, đường đôi.
đường đôi, đường đa.
đường đơn, đường đa.
đường đôi, đường đơn, đường đa.
* Cacbonhydrat cấu tạo nên màng sinh chất
A. chỉ có ở bề mặt phía ngoài của màng nó liên kết với prôtein hoặc lipit đặc trưng riêng cho từng loại tế bào có chức năng bảo vệ.
B. làm cho cấu trúc màng luôn ổn định và vững chắc hơn.
C. là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào.
D. B và C.
Câu 47. Các đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohyđrat là
	A- glucôzơ, fructôzơ, saccarôzơ.
	B- glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.
	C- glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ.
	D- fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ.
* Phopholipit ở màng sinh chất là chất lưỡng cực do đó nó không cho các chất tan 
trong nước cũng như các chất tích điện đi qua 
tan trong lipit, các chất có kích thước nhỏ không phân cực không tích điện đi qua. 
không tan trong lipit và trong nước đi qua. 
cả A và B.
* Cholesteron ở màng sinh chất
A. liên kết với prôtein hoặc lipit đặc trưng riêng cho từng loại tế bào có chức năng bảo vệ và cung cấp năng lượng.
 B. có chức năng làm cho cấu trúc màng thêm ổn định và vững chắc hơn.
C. là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào.
D. làm nhiện vụ vận chuyển các chất, thụ thể thu nhận thông tin.
Câu 37. Đặc điểm chung của dầu, mỡ, photpholipit, streoit là 
chúng đều có nguồn nguyên liệu dự trữ năng lượng cho tế bào. 
đều tham gia cấu tạo nên màng tế bào. 
đều có ái lực yếu hoặc không có ái lực với nước. 
Cả A, B, C. 
Câu 35 . Đường mía (saccarotơ) là loại đường đôi được cấu tạo bởi 
 A. hai phân tử glucozơ. 	
 B. một phân tử glucozơ và một phân tử fructozơ.
C. hai phân tử fructozơ.
D. một phân tử gluczơ và một phân tử galactozơ.
Câu 36 . Xenlulozơ được cấu tạo bởi đơn phân là
 	A. glucozơ. 	 	B. fructozơ.
	C. glucozơ và tructozơ.	 	D. saccarozơ.
Câu 48. Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là
	A- tinh bột.
	B- xenlulôzơ.
	C- đường đôi.
	D- cacbohyđrat.
Câu 49. Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm
	A- tinh bột và saccrôzơ.
	B- glicôgen và saccarôzơ.
	C- saccarôzơ và xenlulôzơ.
	D- tinh bột và glicôgen.
Câu 50. Fructôzơ là 1 loại 
	A- pôliasaccarit.
	B- đường pentôzơ.
	C- đisaccarrit.
	D- đường hecxôzơ.
Câu 53. Thành tế bào thực vật được hình thành bởi sự liên kết giữa
	A- các phân tử xenlulôzơ với nhau.
	B- các đơn phân glucôzơ với nhau.
	C- các vi sợi xenlucôzơ với nhau.
	D- các phân tử fructôzơ.
Câu 54. Chất hữu cơ có đặc tính kị nước là
	A- prôtit.
	B- lipit.
	C- gluxit.
	D- cả A,B và C.
Câu 55. Một phân tử mỡ bao gồm
	A- 1 phân tử glxêrôl với 1 axít béo
	B- 1 phân tử glxêrôl với 2 axít béo.
	C- 1 phân tử glxêrôl với 3 axít béo.
	D- 3 phân tử glxêrôl với 3 axít béo.
Câu 56. Chức năng chính của mỡ là
	A- dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.
	B- thành phần chính cấu tạo nên màng sinh chất.
	C- thành phần cấu tạo nên một số loại hoocmôn.
	D- thành phần cấu tạo nên các bào quan.
Câu 80. Phốtpho lipit cấu tạo bởi
A.1 phân tử glixêrin liên kết với 2 phân tử axit béo và 1 nhóm phốt phat.
B. 2 phân tử glixêrin liên kết với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm phốt phat.
C. 1 phân tử glixêrin liên kết với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm phốt phat.
D. 3 phân tử glixêrin liên kết với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm phốt phat.
Câu 81. Trong cơ thể sống các chất có đặc tính chung kị nước như
A. tinh bột, glucozơ, mỡ, fructôzơ.
B. mỡ, xenlulôzơ, phốtpholipit, tinh bột.
C. sắc tố, vitamin, sterôit, phốtpholipit, mỡ.
D. Vitamin, sterôit, glucozơ, cácbohiđrát.
*Câu 82. Trong tế bào loại chất chứa 1 đầu phân cực và đuôi không phân cực là
A. lipit trung tính.
B. sáp.
C. phốtpholipit.
D. triglycerit. 
Câu 57. Đơn phân của prôtêin là
	A- glucôzơ.
	B- axít amin.
	C- nuclêôtit.
	D- axít béo.
Câu 58. Trình tự sắp xếp đặc thù của các axít amin trong chuỗi pôlipeptít tạo nên prôtêin có cấu trúc
	A- bậc 1.
	B- bậc 2.
	C- bậc 3.
	D- bậc 4.
Câu 66. Các loại prôtêin khác nhau được phân biệt nhau bởi
	A- số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các axít amin.
	B- số lượng, thành phần axít amin và cấu trúc không gian.
	C- số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các axít amin và cấu trúc không gian.
	D- số lượng, trật tự sắp xếp các axít amin và cấu trúc không gian.
Câu 84. Chức năng không có ở prôtêin là
A. cấu trúc.
B. xúc tác quá trình trao đổi chất.
C. điều hoà quá trình trao đổi chất.
D. truyền đạt thông tin di truyền.
Câu 72. Trong phân tử prôtêin, các axit amin đã liên kết với nhau bằng liên kết
	A- peptit.
	B- ion.
	C- hydro.
	D- cộng hoá trị.
Câu 39 . Loại phân tử hữu cơ có cấu trúc và chức năng đa dạng nhất là
	A. protein.	B. cacbonhidrat.
	C. axit nucleic.	D. lipit.
Câu 52. Prôtêin có thể bị biến tính bởi
	A- độ pH thấp.
	B- nhiệt độ cao.
	C- sự có mặt của Oxy nguyên tử.
	D- cả A và B.
Câu: Prôtêin bị mất chức năng sinh học khi
A. prôtêin bị mất một axitamin.
B. prôtêin được thêm vào một axitamin.
C. cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin bị phá vỡ.
D . cả A và B.
Câu 172. Khi các liên kết hiđro trong phân tử protein bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian của protein ít bị ảnh hưởng nhất là 
A. bậc 1.	B. bậc 2.	C. bậc 3.	D. bậc 4.
*Câu 63. Chiều xoắn của mạch pôlipeptit trong cấu trúc bậc 2 của đa số prôtêin
ngược chiều kim đồng hồ.
thuận chiều kim đồng hồ.
từ phải sang trá.i
B và C
Câu 40 . ADN là thuật ngữ viết tắt của
	A. axit nucleic. 	B. axit nucleotit.
	B. axit đêoxiribonuleic. 	D. axit ribonucleic.
Câu 59. Đơn phân của ADN là
	A- nuclêôtit.
	B- axít amin.
	C- bazơ nitơ.
	D- axít béo.
Câu 67. Mỗi nuclêôtit cấu tạo gồm 
	A- đường pentôzơ và nhóm phốtphát.
	B- nhóm phốtphát và bazơ nitơ.
	C- đường pentôzơ, nhóm phốtphát và bazơ nitơ.
	D- đường pentôzơ và bazơ nitơ.
Câu 42 . ADN là một đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là 4 loại 
	A. ribonucleotit ( A,T,G,X ). B. nucleotit ( A,T,G,X ). 
	C. ribonucleotit (A,U,G,X ).	 D. nuclcotit ( A, U, G, X).
Câu 62. Hai chuỗi pôlinuclêôtit của ADN liên kết với nhau bởi liên kết
	A- hyđrô.
	B- peptit.
	C- ion.
	D- cộng hoá trị.
Câu 41 . Loại phân tử có chức năng truyền thông tin từ ADN tới riboxom và được dùng như khuôn tổng hợp nên protein là
	A. AND. 	 	B. rARN. C. mARN. 	D. tARN. 
Câu 89. Loại ARN được dùng là khuôn để tổng hợp prôtêin là
A- mARN.	
B- tARN.	
C- rARN.
D- cả A, B và C.
Câu 90. Các phân tử ARN được tổng hợp nhờ quá trình
A- Tự sao.	
B- Sao mã.	
C- Giải mã.
D- Phân bào.
Câu 91. Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường
A- tồn tại tự do trong tế bào.
B- liên kết lại với nhau.
C- bị các enzin của tế bào phân huỷ thành các Nuclêôtit.
D- bị vô hiệu hoá.
Câu 60. Đơn phân của ADN khác đơn phân của ARN ở thành phần
	A- đường.
	B- nhóm phốtphát.
	C- bazơ nitơ.
	D- cả A và C.
*Câu 64. Bào quan gồm cả ADN và prôtêin là
A. ti thể.
B. ribôxôm.
C. trung tử.
D. nhiễm sắc thể.
*Câu 69. Những sinh vật nào dưới đây có vật chất di truyền là ARN ?
virut cúm.
thể ăn khuẩn.
virut gây bệnh xoăn lá cà chua.
B và C
 *Câu 70. Chiều xoắn của mạch pôlinuclêôtit trong cấu trúc bậc 2 của phân tử AND
ngược chiều kim đồng hồ.
thuận chiều kim đồng hồ.
từ trái sang phải.
A và C. 
*Câu 71. Những quá trình nào dưới đây tuân thủ nguyên tắc bổ sung ?
Sự hình thành pôlinuclêôtit mới trong quá trình tự sao của AND.
Sự hình thành m ARN trong quá trình sao mã.
Sự dịch mã di truyền do t ARN thực hiện tại ribôxôm ,sự hình thành. cấu trúc bậc 2 của t ARN.
D. cả 4 trả lời trên đều đúng
*Câu 85. Trong các cấu trúc tế bào cấu trúc không chứa axitnuclêic là
A. ti thể.
B. lưới nội chất có hạt.
C. lưới nội chất trơn.
D. nhân.
Câu 86. Cấu trúc mang và truyền đạt thông tin di truyền là
A. protein.	
B. ADN.
C. mARN.
D. rARN.
*Câu 87. Trong nhân của tế bào sinh vật nhân chuẩn
A. phần lớn ADN mã hoá cho prôtêin.
B. ADN nhân mã hoá cho sự tổng hợp của rARN.
C. tất cả prôtêin là histôn.
D. sự phiên mã của ADN chỉ xảy ra trong vùng dị nhiễm sắc.
Câu 88. Liên kết hyđrô có mặt trong các phân tử
A. ADN.	
B- prôtêin.	
C- CO2.
D- cả A và B.
Câu 92. Các đặc điểm của cơ thể sinh vật được quy định bởi
A- Tế bào chất.	
B- Các bào quan.	
C- ARN.
D- ADN.
Câu 93. Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi
A- số vòng xoắn.
B- chiều xoắn.
C- số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các Nuclêôtit.
D- tỷ lệ A + T / G + X.
Câu 94. Loại liên kết hoá học góp phần duy trì cấu trúc không gian của ADN là
A- cộng hoá trị.	
B- hyđrô.	
C- ion.
D- Vande – van.
Câu 95. Chức năng của ADN là 
A. cấu tạo nên riboxôm là nơi tổng hợp protein.
 	B. truyền thông tin tới riboxôm.
C. vận chuyển axit amin tới ribôxôm.
D. lưu trữ, truyền đạt thông tin di truyền. 
Câu 96. Vai trò cơ bản của các liên kết yếu là duy trì cấu trúc
A. hoá học của các đại phân tử. 
B. không gian của các đại phân tử. 
C. protein. 	
D. màng tế bào.
-----------------------------
Chương II. 
 CẤU TRÚC TẾ BÀO
*Câu 97. Đặc điểm cho phép xác định 1 tế bào của sinh vật nhân chuẩn hay của 1 sinh vật tiền nhân là
A.vật liệu di truyền tồn tại ở dạng phức hợp của axit nuclêic và prôtêin.
B. vật liệu di truyền được phân tách khỏi phần còn lại của tế bào bằng 1 rào cản bán thấm.
C. nó có vách tế bào.
D. tế bào di động 
Câu 98. Cấu tạo chung của tế bào nhân sơ bao gồm 3 thành phần chính là
thành tế bào, màng sinh chất, nhân. 
thành tế bào, tế bào chất, nhân.
màng sinh chất, thành tế bào, vùng nhân. 
màng tế bào, chất tế bào, vùng nhân. 
*Câu 116. Tế bào vi khuẩn có kích nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp chúng
A. xâm nhập dễ dàng vào tế bào vật chủ.
B. có tỷ lệ S/V lớn, trao đổi chất với môi trường nhanh, tế bào sinh sản nhanh hơn tế bào có kích thước lớn.
C. tránh được sự tiêu diệt của kẻ thù vì khó phát hiện.
D. tiêu tốn ít thức ăn.
Câu 99. Những đặc điểm nào sau đây có ở tất cả các loại vi khuẩn:
1. có kích thước bé.
2. sống kí sinh và gây bệnh.
3. cơ thể chỉ có 1 tế bào.
4. chưa có nhân chính thức.
5. sinh sản rất nhanh.
Câu trả lời đúng là:
1, 2, 3, 4.
1, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 5.
1, 2, 4, 5.
Câu 117. Yếu tố để phân chia vi khuẩn thành 2 loại Gram dương và Gram âm là cấu trúc và thành phần hoá học của
	A. thành tế bào.	 	
B. màng.	 	
C. vùng tế bào. 	
D. vùng nhân. 
Câu 118. Các thành phần bắt buộc cấu tạo nên tế bào nhân sơ
A.thành tế bào, nhân, tế bào chất, vỏ nhầy.
màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân.
C. màng sinh chất, vùng nhân, vỏ nhầy, tế bào chất.
D. thành tế bào, tế bào chất, vùng nhân và roi.
Câu 119. Các thành phần không bắt buộc cấu tạo nên tế bào nhân sơ
màng sinh chất, thành tế bào, vỏ nhày, vùng nhân.
vùng nhân, tế bào chất, roi, lông.
vỏ nhày, thành tế bào, roi, lông.
vùng nhân, tế bào chất, màng sinh chất, roi.
Câu 169. Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo chủ yếu từ 
A. colesteron.	B. xenlulozơ	.	
C. peptiđôglican.	D. photpholipit và protein.
Câu 170. Chất tế bào của vi khuẩn không có 
tương bào và các bào quan có màng bao bọc. 
các bào quan không có màng bao bọc, tương bào. 
hệ thống nội màng, tương bào, bào quan có màng bao bọc.
hệ thống nội màng, khung tế bào, bào quan có màng bao bọc. 
Câu 173. Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn không có 
A. photpholipit.	B. lipit.	C. protein. 	D. colesteron.
Câu 174. Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa 1 phân tử
	A. ADN dạng vòng.	B. mARN dạng vòng.
	C. tARN dạng vòng.	D. rARN dạng vòng.
Câu 127. Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu
	A- đỏ.
	B- xanh.
	C- tím.
	D- vàng.
Câu 128. Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram âm có màu
	A- nâu.
	B- đỏ.
	C- xanh.
	D- vàng.
Câu 129. Thành tế bào vi khuẩn có vai trò
	A- trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.
	B- ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài tế bào.
	C- liên lạc với các tế bào lân cận.
	D- Cố định hình dạng của tế bào.
Câu 130. Bào quan có mặt ở tế bào nhân sơ là
	A- ti thể.
	B- ribôxôm.
	C- lạp thể.
	D- trung thể.
Câu 221. Plasinit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì
A- chiếm tỷ lệ rất ít.
B- thiếu nó tế bào vẫn phát triển bình thường.
C- số lượng Nuclêôtit rất ít.
D- nó có dạng kép vòng.
*Câu: Một số loại vi khuẩn gây bệnh ở người, bên ngoài thành tế bào còn có lớp vỏ nhầy giúp nó
dễ di chuyển.
dễ thực hiện trao đổi chất.
ít bị các tế bào bạch cầu tiêu diệt.
không bị tiêu diệt bởi thuốc kháng sinh.
Câu 100. Trong tế bào sống có
các ribôxôm.
tổng hợp ATP.
màng tế bào.
màng nhân.
các itron.
ADN polymerase.
sự quang hợp.
ti thể.
a) Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử của sinh vật nhân chuẩn là
A. các phân tử axitnucleeic.
B. nuclêopotêin.
C. hệ gen.
D. các phân tử axit đêôxiribônuclêic.
b) Những thành phần có thể có trong cả tế bào sinh vật nhân chuẩn và nhân sơ là 
A. 1, 2, 3, 6, 7.
B. 1, 2, 3, 5, 7, 8.
C. 1, 2, 3, 4, 7.
D. 1, 3, 5, 6.
Câu 101. Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất là
nơi chứa đựng tất cả thông tin di truyền của tế bào.
bảo vệ nhân.
nơi thực hiện trao đổi chất trực tiếp của tế bào với môi trường.
nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào.
Câu: Tế bào chất ở sinh vật nhân thực chứa
các bào quan không có màng bao bọc.
chỉ chứa ribôxom và nhân tế bào.
chứa bào tương và nhân tế bào.
hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc và khung xương tế bào
Câu 102. Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là
lạp thể.
ti thể.
bộ máy gôngi.
ribôxôm.
Câu 104. Màng sinh chấtcủa tế bào ở sinh vật nhân thực được cấu tạo bởi
các phân tử prôtêin và axitnuclêic.
các phân tử phôtpholipit và axitnuclêic.
các phân tử prôtêin và phôtpholipit.
các phân tử prôtêin.
Câu 162. Colesteron có ở màng sinh chất của tế bào 
	A. vi khuẩn. 	B. nấm .	C. động vật. 	D. thực vật.
Câu 163. Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động là vì 
các phân tử cấu tạo nên màng có thể di chuyển trong phạm vi màng.
được cấu tạo bởi nhiều loại chất hữu cơ khác nhau. 
phải bao bọc xung quanh tế bào .
gắn kết chặt chẽ với khung tế bào .
Câu 171. Màng tế bào điều khiển các chất ra vào tế bào 
một cách tuỳ ý. 	
B. một cách có chọn lọc .
C. chỉ cho các chất vào.	
D. chỉ cho các chất ra. 
*Câu 107. Các loại màng ở các cấu trúc khác nhau của một tế bào nhân chuẩn khác nhau ở chỗ
 A. phốtpho lipít chỉ có ở một số loại màng.
 B. chỉ có một số màng được cấu tạo từ phân tử lưỡng cực.
 C. mỗi loại màng có những phân tử prôtêin đặc trưng.
 D. chỉ có một số màng có tính bán thấm.
Câu 137. Tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào " lạ " là nhờ
	A- màng sinh chất có " dấu chuẩn ".
	B- màng sinh chất có prôtêin thụ thể.
	C- màng sinh chất có khả năng trao đổi chất với môi trường.
	D- cả A, B và C.
Câu 164. Loại phân tử có số lượng lớn nhất trên màng sinh chất là 
	A. protein. 
	B. photpholipit.
	C. cacbonhidrat.	 
D. colesteron. 
Câu 105. Những thành phần không có ở tế bào động vật là
 A. không bào, diệp lục.
 B. màng xellulôzơ, không bào.
 C. màng xellulôzơ, diệp lục.
 D. diệp lục, không bào.
Câu 103. Chức năng quan trọng nhất của nhân tế bào là
chứa đựng thông tin di truyền.
tổng hợp nên ribôxôm.
trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
cả A và C.
Câu 106. Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì
 A. nhân chứa đựng tất cả các bào quan của tế bào.
	 B. nhân chứa nhiễm sắc thể, là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.
	 C. nhân là nơi thực hiện trao đổi chất với môi trường quanh tế bào.
 D. nhân có thể liên hệ với màng và tế bào chất nhờ hệ thống lưới nội chất.
Câu 120. Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào? 
 	A. Có cấu trúc màng kép. 	
B. Có nhân con. 
	C. chứa vật chất di truyền. 	
D. có khả năng trao đổi chất với môi trường tế bào chất.
Câu 108. Không bào trong đó chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào
 A. lông hút của rễ cây.
 B. cánh hoa.
 C. đỉnh sinh trưởng.
 D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 109. Không bào trong đó tích nhiều nước thuộc tế bào
lông hút của rễ cây.
 cánh hoa.
C. đỉnh sinh trưởng.
D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 110. Không bào trong đó tích các chất độc, chất phế thải thuộc tế bào
 A.lông hút của rễ cây.
 B. cánh hoa.
 C. đỉnh sinh trưởng.
 D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
Câu 111. Không bào trong đó chứa các chất khoáng, chất tan thuộc tế bào
 A. lông hút của rễ cây.
 B. cánh hoa.
 C.đỉnh sinh trưởng.
 D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
* Câu 112. Trong cơ thể người, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là tế bào
 A. hồng cầu.	 
 B. bạch cầu.	
 C. biểu bì.	 
 D. cơ. 
*Câu 113. Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào
 A. hồng cầu.	 
 B. cơ tim.
 C. biểu bì.	 
 D. xương. 
*Câu 114. Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều lizôxôm nhất là tế bào
 A. hồng cầu.	 
 B. bạch cầu.	
 C. thần kinh.	 
 D. cơ. 
*Câu 115. Các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc tổng hợp
A. lipit.
B. pôlisáccarit.
C. prôtêin.
D. glucô.
Câu 222. Trong tế bào , bào quan có kích thước nhỏ nhất là
A. ribôxôm.	
B. ty thể.	
C. lạp thể.
D. trung thể.
Câu 121. Trong tế bào, protein được tổng hợp ở 
	A. nhân tế bào.	 	
B. riboxom.	
C. bộ máy gôngi.	 
D. ti thể. 
Câu 122. Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là
	A. riboxom.	
B. bộ máy gongi. 	
C. lưới nội chất.	 
 D. ti thể. 
Câu 123. Bào quan chỉ có ở tế bào động vật không có ở tế bào thực vật là
	A. ti thể.	 	
B. lưới nội chất. 	
C. bộ máy gongi.	
D. trung thể. 
Câu 124. Loại bào quan chỉ có ở tế bào thực vật không có ở tế bào động vật là
	A. ti thể. 	
B. trung thể. 	
C. lục lạp. 	 
D. lưới nội chất hạt. 
Câu 125. Grana là cấu trúc có trong bào quan 
	A. ti thể.	
B. trung thể. 	
C. lục lạp.	
D. lizoxom. 
Câu 126. Bào quan là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống là 
	A. ti thể.	 	
B. trung thể

Tài liệu đính kèm:

  • doctrac_nghiem_tong_hop_mon_sinh_hoc.doc