Kế hoạch giáo dục môn Toán Lớp 10 - Năm học 2021-2022

Kế hoạch giáo dục môn Toán Lớp 10 - Năm học 2021-2022

Mệnh đề 1-2 01 -Các ví dụ về mệnh đề

-Bảng phụ

-Phiếu học tập

Tập hợp

3

02 - Kiến thức về tập hợp ở lớp 6

- Smartphone kết nối với máy chiếu để phục vụ cho hoạt động nhóm.

- Phiếu học tập

Các phép toán tập hợp

4-5

02,03 - Kiến thức về đồ thị hàm số bậc nhất, vectơ, các phép toán về hệ trục tọa độ

- Máy chiếu

- Bảng phụ

- Phiếu học tập

Các tập hợp số 6 03 -Bảng vẽ các tập con thường dùng của tập số thực

-Phiếu học tập

Số gần đúng. Sai số. Bài tập

7-8

04 - Kiến thức về quy tắc làm tròn số gần đúng.

- Máy chiếu

- Bảng phụ

- Phiếu học tập

 

docx 23 trang Dương Hải Bình 01/06/2022 6231
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giáo dục môn Toán Lớp 10 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG: 
TỔ: ...
Họ và tên giáo viên: .. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN: MÔN TOÁN -LỚP 10
(Năm học 2021 - 2022)
I. Kế hoạch dạy học
Phân phối chương trình A-Đại số
STT
Bài học (1)
Số tiết (2)
Thời điểm (3)
Thiết bị, đồ dùng dạy học (4)
Địa điểm dạy học (5)
1
Mệnh đề
1-2
01
-Các ví dụ về mệnh đề
-Bảng phụ
-Phiếu học tập
Lớp học
2
Tập hợp
3
02
Kiến thức về tập hợp ở lớp 6
Smartphone kết nối với máy chiếu để phục vụ cho hoạt động nhóm.
Phiếu học tập
Lớp học
3
Các phép toán tập hợp
4-5
02,03
Kiến thức về đồ thị hàm số bậc nhất, vectơ, các phép toán về hệ trục tọa độ
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
4
Các tập hợp số
6
03
-Bảng vẽ các tập con thường dùng của tập số thực
-Phiếu học tập
Lớp học
5
Số gần đúng. Sai số. Bài tập
7-8
04
Kiến thức về quy tắc làm tròn số gần đúng.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
6
Ôn tập chương I
9-10
05
Kiến thức Chương I:Mệnh đề - Tập hợp.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
7
Hàm số
11-12
06
Phần mềm geobra: đồ thị hàm bậc nhất, bậc hai, phép lấy đối xứng qua trục Oy.
Mỗi nhóm chuẩn bị :
Nhóm1: bảng số liệu về nhiệt độ trung bình của nước ta trong 10 năm trở lại đây.
Nhóm 2: biểu đồ mô tả diện tích rừng của nước ta từ 2012- 2020. Nhóm 3: xác định hàm số y = ax + b, biết đồ thị hàm số đi qua các điểm
(1;1) và (-3;2)
Lớp học
8
Hàm số y=ax + b
13-14
07
Hình ảnh bảng biến thiên và đồ thị của hàm số y = ax + b , y = b và
y = x (hoặc GV vẽ trực tiếp lên bảng cho HS)
Máy chiếu.
Mỗi học sinh tự chuẩn bị thước kẻ, bút, tập ghi chép.
Mỗi nhóm HS bảng phụ, bút lông, thước kẻ loại to.
Phiếu học tập.
Lớp học
9
Hàm số bậc hai
15-16
08
Kiến thức về hàm số, đồ thị hàm số, sự biến thiên của hàm số, sự biến thiên và đồ thị hàm số
y = ax2, (a ¹ 0) .
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
10
Ôn tập chương II
17
09
Kiến thức về hàm số; hàm số bậc nhất; hàm số bậc hai.
Máy chiếu
Bảng phụ, bút lông, sơ đồ tư duy
Phiếu học tập
Lớp học
11
KT giữa học kỳ I
18
09
Lớp học
12
Đại cương về phương trình
19-21
10,11
Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách chuẩn kiến thức và kĩ năng.
Thiết bị và đồ dùng dạy học: Phấn, thước kẻ, máy tính bỏ túi, bảng phụ, phiếu học tập, máy chiếu
Học liệu: Các câu hỏi gợi mở, các ví dụ sinh động được lấy từ sách
giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên, sách tham khảo .
Lớp học
13
Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
22-23
11,12
Kiến thức về giải phương trình bậc nhất, bậc hai và các phép biến đổi tương đương hoặc biến đổi hệ quả.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
14
Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
24-26
12,13
Kiến thức về phương trình , hệ phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 9.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
15
Ôn tập chương III
27
14
Kiến thức Chương III: Phương trình, hệ phương trình.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
16
Bất đẳng thức
28-30
14-16
- Giáo viên: máy tính, máy chiếu,
Lớp học
phiếu học tập, bảng phụ
- Học sinh: bút, thước, SGK, máy tính cầm tay.
17
Ôn tập cuối học kỳ I
31
17
Kiến thức mệnh đề, tập hợp và hàm số
Máy chiếu
Phiếu học tập
Lớp học
18
Kiểm tra cuối học kỳ I
32
18
Lớp học
19
Trả bài kiểm tra cuối học kỳ I
33
19
Lớp học
20
Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
34-36
19,20
Kiến thức về bất đẳng thức, bất phương trình bậc nhất một ẩn lớp 8.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
21
Dấu của Nhị thức bậc nhất
37-38
21
Kiến thức về giải bất phương trình bậc nhất, biểu diễn tập hợp khoảng, đoạn trên trục số; vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
22
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
39-40
22
Kiến thức về bất phương trình bậc nhất và cách vẽ đường thẳng có dạng ax + by = c .
Máy chiếu.
Bảng phụ, phấn, thước kẻ.
Phiếu học tập.
Lớp học
23
Dấu của tam thức bậc hai
41-43
23,24
Kiến thức về tam thức bậc hai	- Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu hc tập
Lớp học
24
Ôn tập chương IV
44
24
Kiến thức Chương IV: Bất đẳng thức, bất phương trình.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
25
Một số khái niệm cơ bản về thống kê.
45
25
Một số bảng thống kê.
Máy chiếu.
Bảng phụ.
Phiếu học tập.
Lớp học
26
Phương sai, độ lệch chuẩn
46
25
Kiến thức về giá trị trung bình, tần số, tần suất.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
27
Ôn tập chương V (có thực hành giải toán trên các
47
26
Giáo viên
Hệ thống câu hỏi các kiến thức bài học; máy chiếu
Chọn lọc bài tập thông qua các
Lớp học
máy tính tương đương 500MS, 570MS)
phiếu học tập.
- PP dạy học nhóm; PP giải quyết vấn đề
Học sinh
+ Tìm hiểu trước trước bài học
+ Chuẩn bị bảng phụ, bảng
nhóm, bút viết bảng, máy tính cầm tay.
28
KT giữa học kỳ II
48
26
Lớp học
29
Cung và góc lượng giác
49-50
27
Kiến thức về cung và góc lượng giác
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
30
Giá trị lượng giác của một cung
51-53
28,29
Kiến thức về lượng giác: Kiến thức về giá trị lượng giác một góc từ 0° đến 180° , số đo một góc lượng giác, đường tròn lượng giác, mối quan hệ giữa các đơn vị đo lượng giác.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
31
Công thức lượng giác
54-55
29,30
Kiến thức về lượng giác
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
32
Ôn tậpchương VI
56
31
Kiến thức về cung và góc lượng giác, giá trị lượng giác của một cung, công thức lượng giác
Máy chiếu
Bảng phụ, bút lông
Phiếu học tập
Lớp học
33
Ôn tập cuối năm
57-58
32,33
Kiến thức về mệnh đề, tập hợp, hàm số, phương trình, bất phương trình, kiến thức về thống kê, kiến thức về cung và góc lượng giác.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
34
Kiểm tra cuối năm
59
34
Lớp học
35
Trả bài kiểm tra cuối năm
60
35
Lớp học
STT
Bài học (1)
Số tiết (2)
Thời điểm/tuần
Thiết bị dạy học (4)
Địa điểm dạy học
1
Các định nghĩa
1 - 2
01-02
Kiến thức về các tính chất của hình học phẳng cơ bản đa học ở trung học cơ sở.
Máy chiếu.
Bảng phụ, phấn, thước kẻ.
Phiếu học tập.
Lớp học
2
Tổng và hiệu của hai véc tơ
3 - 5
03-05
Kiến thức về vectơ
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
3
Tích của một số với một véc tơ
6-8
06-08
Giáo viên: Thước thẳng có chia khoảng, compa, bảng phụ ghi bài tập, phiếu học tập, máy chiếu, sách giáo khoa, bài soạn...
Học sinh: Dụng cụ học tập, sách giáo khoa, chuẩn bị bài trước khi đến
lớp...
Lớp học
4
Kiểm tra giữa kỳ I
9
09
Lớp học
5
Hệ trục tọa độ
10-12
10-12
Kiến thức về hệ trục tọa độ oxy, tọa độ điểm, tọa độ của vec tơ.
Máy chiếu; Bảng phụ, phiếu học
tập, máy tính và thước kẻ.
Lớp học
6
Câu hỏi và bài tập cuối chương I
13, 14
13-14
Bài tập trắc nghiệm khách quan
Bảng phụ, 4 tờ giấy A0
Phiếu học tập
Lớp học
7
Giá trị lượng giác của một góc a với
0 0 £ a £ 1 8 0 0
15-16
15
Kiến thức tỉ số lượng giác của góc nhọn đa học ở lớp 9.
Máy chiếu, thước kẽ.
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
8
Tích vô hướng của hai véc tơ
17-20
16-17
Kiến thức về vectơ
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
9
Ôn tập cuối học kỳ I
21
18
Kiến thức về vectơ và các phép toán vectơ, hệ trục tọa độ và tích vô hướng của hai vectơ.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
10
Kiểm tra cuối học kỳ I
22
18
Lớp học
11
Trả bài kiểm tra cuối học kỳ I
23
19
Lớp học
12
Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
24-28
20-24
Kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông, tích vô hướng của hai vectơ.
Máy chiếu, thước kẽ.
Bảng phụ.
Lớp học
- Phiếu học tập.
13
Câu hỏi và bài tập cuối chương II
29-30
25-26
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
14
Kiểm tra giữa học kỳ II
31
27
Lớp học
15
Phương trình đường thẳng
32-36
28-31
Kiến thức về đồ thị hàm số bậc nhất, vectơ, các phép toán về hệ trục tọa độ.
Máy chiếu.
Bảng phụ.
Phiếu học tập.
Lớp học
16
Phương trình đường tròn
37-38
31,32
Giáo viên: Thước thẳng có chia khoảng, compa, bảng phụ ghi bài tập, phiếu học tập, máy chiếu, sách giáo khoa, bài soạn...
Học sinh: Dụng cụ học tập, sách giáo khoa, chuẩn bị bài trước khi đến
lớp...
Lớp học
17
Phương trình đường Elip
39-40
32,33
Máy chiếu, bảng phụ
Vở ghi, bút, MTCT, sgk hình học 10
Lớp học
18
Câu hỏi và bài tập cuối chương III
41-42
33,34
Kiến thức về phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, phương trình đường elip.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
19
Kiểm tra cuối năm
43
34
Lớp học
20
Trả bài kiểm tra cuối năm
44
35
Lớp học
21
Ôn tập cuối năm
45
35
Giáo viên
Hệ thống câu hỏi các kiến thức bài học; máy chiếu
Chọn lọc bài tập thông qua các phiếu học tập.
PP dạy học nhóm; PP giải quyết vấn đề
Học sinh
+ Tìm hiểu trước trước bài học
+ Chuẩn bị bảng phụ, bảng nhóm, bút viết bảng, máy tính cầm tay.
Lớp học
Chuyên đề lựa chọn
STT
Chuyên đề (1)
Số tiết (2)
Thời điểm/tuần
(3)
Thiết bị dạy học (4)
Địa điểm dạy học
(5)
1
Mệnh đề
1
1
-Kiến thức về mệnh đề
--Bảng phụ
-Phiếu học tập
Lớp học
2
Các định nghĩa
2
1
Kiến thức về các tính chất của hình học phẳng cơ bản đa học ở trung học cơ sở.
Máy chiếu.
Bảng phụ, phấn, thước kẻ.
Phiếu học tập.
Lớp học
3
Tập hợp
3
2
Kiến thức về tập hợp ở lớp 6
Smartphone kết nối với máy chiếu để phục vụ cho hoạt động nhóm.
Phiếu học tập
Lớp học
4
Các phép toán trên tập hợp
4
2
Kiến thức về đồ thị hàm số bậc nhất, vectơ, các phép toán về hệ trục tọa độ
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
5
Tổng và hiệu của hai vec tơ
5-6
3
Kiến thức về tổng và hiệu của hai vectơ
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
6
Các phép toán trên tập hợp số
7
4
-Bảng vẽ các tập con thường dùng của tập số thực;
- Kiến thức về các phép toán tập hợp
-Phiếu học tập
Lớp học
7
Tổng và hiệu của hai vec tơ (tt)
8
4
Kiến thức về tổng và hiệu của hai vectơ
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
8
Ôn tập chương I (ĐS)
9
5
Kiến thức Chương I:Mệnh đề - Tập hợp.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
9
Hàm số
10
5
Phần mềm geobra: đồ thị hàm bậc nhất, bậc hai, phép lấy đối xứng qua trục Oy.
Mỗi nhóm chuẩn bị :
Nhóm1: bảng số liệu về nhiệt độ trung bình của nước ta trong 10 năm trở lại đây.
Nhóm 2: biểu đồ mô tả diện tích rừng của nước ta từ 2012- 2020. Nhóm 3: xác định hàm số y = ax + b, biết đồ thị hàm số đi qua các điểm
(1;1) và (-3;2)
Lớp học
10
Tích vec tơ với một số
11
6
Giáo viên: Thước thẳng có chia khoảng, compa, bảng phụ ghi bài tập, phiếu học tập, máy chiếu, sách giáo khoa, bài soạn...
Học sinh: Dụng cụ học tập, sách
Lớp học
giáo khoa, chuẩn bị bài trước khi
đến lớp...
11
Hàm số 
12
6
Hình ảnh bảng biến thiên và đồ thị của hàm số y = ax + b , y = b và
y = x (hoặc GV vẽ trực tiếp lên bảng cho HS)
Máy chiếu.
Mỗi học sinh tự chuẩn bị thước kẻ, bút, tập ghi chép.
Mỗi nhóm HS bảng phụ, bút lông, thước kẻ loại to.
Phiếu học tập.
Lớp học
12
Tích vec tơ với một số (tt)
13
7
Giáo viên: Thước thẳng có chia khoảng, compa, bảng phụ ghi bài tập, phiếu học tập, máy chiếu, sách giáo khoa, bài soạn...
Học sinh: Dụng cụ học tập, sách
giáo khoa, chuẩn bị bài trước khi đến lớp...
Lớp học
13
Hàm số bậc hai
14
7
Kiến thức về hàm số, đồ thị hàm số, sự biến thiên của hàm số, sự biến thiên và đồ thị hàm số
y = ax2, (a ¹ 0) .
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
14
Tích vec tơ với một số (tt)
15
8
Giáo viên: Thước thẳng có chia khoảng, compa, bảng phụ ghi bài tập, phiếu học tập, máy chiếu, sách giáo khoa, bài soạn...
Học sinh: Dụng cụ học tập, sách
giáo khoa, chuẩn bị bài trước khi đến lớp...
Lớp học
15
Hàm số bậc hai (tt)
16
8
Kiến thức về hàm số, đồ thị hàm số, sự biến thiên của hàm số, sự biến thiên và đồ thị hàm số
y = ax2, (a ¹ 0) .
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
16
Hệ trục tọa độ
17
9
Kiến thức về hệ trục tọa độ oxy, tọa độ điểm, tọa độ của vec tơ.
Máy chiếu; Bảng phụ, phiếu học
tập, máy tính và thước kẻ.
Lớp học
17
Đại cương về phương trình
18
9
Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách chuẩn kiến thức và kĩ năng.
Thiết bị và đồ dùng dạy học: Phấn, thước kẻ, máy tính bỏ túi, bảng phụ,
phiếu học tập, máy chiếu
Lớp học
- Học liệu: Các câu hỏi gợi mở, các ví dụ sinh động được lấy từ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo
viên, sách tham khảo .
18
Hệ trục tọa đô (tt)
19
10
Kiến thức về hệ trục tọa độ oxy, tọa độ điểm, tọa độ của vec tơ.
Máy chiếu; Bảng phụ, phiếu học
tập, máy tính và thước kẻ.
Lớp học
19
Giải và biện luạn phương trình
20
10
Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách chuẩn kiến thức và kĩ năng.
Thiết bị và đồ dùng dạy học: Phấn, thước kẻ, máy tính bỏ túi, bảng phụ, phiếu học tập, máy chiếu
Học liệu: Các câu hỏi gợi mở, các ví dụ sinh động được lấy từ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo
viên, sách tham khảo .
Lớp học
20
Hệ trục toa độ (tt)
21
11
Kiến thức về hệ trục tọa độ oxy, tọa độ điểm, tọa độ của vec tơ.
Máy chiếu; Bảng phụ, phiếu học
tập, máy tính và thước kẻ.
Lớp học
21
Phương trình quy về phương trình bậc nhất bậc hai
22
11
Kiến thức về giải phương trình bậc nhất, bậc hai và các phép biến đổi tương đương hoặc biến đổi hệ quả.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
22
Giải phương trình
23-24
12
Kiến thức về giải phương trình chứa căn thức
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
23
Ôn tập chương I (HH)
25
13
Bài tập trắc nghiệm khách quan
Bảng phụ, 4 tờ giấy A0
Phiếu học tập
Lớp học
24
Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
26-27
13,14
Kiến thức về phương trình , hệ phương trình bậc nhất hai ản
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
25
Giá trị lượng giác của một góc
28
14
Kiến thức tỉ số lượng giác của góc nhọn đa học ở lớp 9.
Máy chiếu, thước kẽ.
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
26
Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhieuf ẩn
29
15
Kiến thức về phương trình , hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
27
Bài tập GTLG của một
30
15
- Kiến thức tỉ số lượng giác của
Lớp học
góc
góc nhọn đa học ở lớp 9.
Máy chiếu, thước kẽ.
Bảng phụ
Phiếu học tập
28
Ôn tập chương III (ĐS)
31
16
Kiến thức Chương III: Phương trình, hệ phương trình.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
29
Tích vô hướng của hai vec tơ
32-33
16,17
Kiến thức về vectơ
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
30
Bất đẳng thức
34
17
Giáo viên: máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ
Học sinh: bút, thước, SGK, máy
tính cầm tay.
Lớp học
31
Ôn tập học kỳ I
35
18
Kiến thức mệnh đề, tập hợp và hàm số
Kiến thức về vectơ và các phép toán vectơ, hệ trục tọa độ và tích vô hướng của hai vectơ.
Máy chiếu
Phiếu học tập
Lớp học
32
Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
36
19
Kiến thức về bất đẳng thức, bất phương trình bậc nhất một ẩn
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
33
Các hệ thức lượng trong tam giác
37
20
Kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông, tích vô hướng của hai vectơ.
Máy chiếu, thước kẽ.
Bảng phụ.
Phiếu học tập.
Lớp học
34
Dấu của Nhị thức bậc nhất
38
21
Kiến thức về giải bất phương trình bậc nhất, biểu diễn tập hợp khoảng, đoạn trên trục số; vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
35
Giải tam giác
39
22
Kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông, tích vô hướng của hai vectơ.
Máy chiếu, thước kẽ.
Bảng phụ.
Phiếu học tập.
Lớp học
36
Dấu của tam thức bậc hai-bpt bậc hai
40
23
Kiến thức về tam thức bậc hai	- Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu hc tập
Lớp học
37
Ôn tập chương II (HH)
41-42
24-25
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
38
Dấu của tam thức bậc hai-bpt bậc hai (tt)
43
26
Kiến thức về tam thức bậc hai	- Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu hc tập
Lớp học
39
Bất phương trình chứa căn thức bậc hai
44
27
Kiến thức về giải giải phương trình chứa căn thức; bpt bậc nhất, bậc hai.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
40
Ôn tập chương IV (ĐS)
45-46
28-29
Kiến thức Chương IV: Bất đẳng thức, bất phương trình.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
41
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng-PT đường thẳng
47
30
Kiến thức về VTCP,VTPT và phương trình của dường thẳng
Máy chiếu.
Bảng phụ.
Phiếu học tập.
Lớp học
42
Cung và góc lượng giác
48
31
Kiến thức về cung và góc lượng giác
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
43
Bài tập phương trình đường thẳng
49
32
Kiến thức về VTCP,VTPT và phương trình của dường thẳng; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Máy chiếu.
Bảng phụ.
Phiếu học tập.
Lớp học
44
Số trung bình công, trung vị và mốt
50
33
Một số bảng thống kê.
Máy chiếu.
Bảng phụ.
Phiếu học tập.
Lớp học
45
Phương sai và độ lẹch chuẩn
51
34
Kiến thức về giá trị trung bình, tần số, tần suất, phương sai và độ lệch chuẩn.
Máy chiếu
Bảng phụ
Phiếu học tập
Lớp học
46
Ôn tập cuối năm
52
35
Giáo viên
Hệ thống câu hỏi các kiến thức bài học; máy chiếu
Chọn lọc bài tập thông qua các phiếu học tập.
PP dạy học nhóm; PP giải quyết vấn đề
Học sinh
Lớp học
+ Tìm hiểu trước trước bài học
+ Chuẩn bị bảng phụ, bảng nhóm, bút viết bảng, máy tính cầm tay.
2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
Bài kiểm tra, đánh giá
Thời gian
(1)
Thời điểm
(2)
Yêu cầu cần đạt
(3)
Hình thức
(4)
Giữa Học kỳ 1
90 phút
Tuần 8-11
Kiến thức đến tuần kiểm tra
Viết trên giấy
Cuối Học kỳ 1
90 phút
Tuần 18,19
Kiến thức của học kỳ I
Viết trên giấy
Giữa Học kỳ 2
90 phút
Tuần 24-26
Kiến thức đến tuần kiểm tra
Viết trên giấy
Cuối Học kỳ 2
90 phút
Tuần 35-36
Kiến thức của học kỳ II và cả năm
Viết trên giấy
 II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
1. Sinh hoạt tổ chuyên môn
	- Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường
	- Sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì
	2. Bồi dưỡng HSG.
3. Bồi dưỡng HS yếu kém.

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_giao_duc_mon_toan_lop_10_nam_hoc_2021_2022.docx