Bài giảng Tin học 10 - Bài tập bài toán và thuật toán

Bài giảng Tin học 10 - Bài tập bài toán và thuật toán

Hãy xác định bài toán mô tả thuật toán giải các bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối:

Cho N và dãy số a1,.an, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó

Cho N và dãy số nguyên a1,.an, hãy tính tổng các số có giá trị là chẵn

Cho N và dãy số nguyên a1,.an, hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị là chẵn?

 

ppt 8 trang ngocvu90 28/04/2021 35860
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học 10 - Bài tập bài toán và thuật toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁNLỚP 10C01Đà Nẵng, 10/2008Bài tậpHãy xác định bài toán mô tả thuật toán giải các bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc sơđồ khối:Cho N và dãy số a1,...an, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đóCho N và dãy số nguyên a1,...an, hãy tính tổng các số có giá trị là chẵnCho N và dãy số nguyên a1,...an, hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị là chẵn?Tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy số B1: Nhập N và dãy a1, , aN; B2: Min  a1; i  2; B3: Nếu i > N thì B4.2: i  i+1  rồi quay lại B3.Nhập N và dãy a1, ,aNMin  a1 ; i  2i>N?Đưa ra Min rồi kết thúcMin  ai;ĐSi  i + 1;Min>ai?ĐSđưa ra giá trị Min rồi kết thúc;B4: B4.1: Nếu ai N thì B4.2: i  i+1  rồi quay lại B3.Nhập N và dãy a1, ,aNTong 0 ; i  1i>N?Đưa ra Tong rồi kết thúcTongTong+ai;ĐSi  i + 1;ai chẵn?ĐSđưa ra Tong rồi kết thúc;B4: B4.1: Nếu ai là số chẵn thì Tong  Tong + ai;Đếm các số có giá trị chẵn B1: Nhập N và dãy a1, , aN; B2: Dem  0; i  1; B3: Nếu i > N thì B4.2: i  i+1  rồi quay lại B3.Nhập N và dãy a1, ,aNDem 0 ; i  1i>N?Đưa ra Tong rồi kết thúcDemDem+1;ĐSi  i + 1;ai chẵn?ĐSđưa ra Dem rồi kết thúc;B4: B4.1: Nếu ai là số chẵn thì Dem  Dem + 1;Bài tập làm thêmHãy xác định bài toán mô tả thuật toán giải các bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc sơđồ khối:Cho N và dãy số nguyên a1,...an, hãy tính tổng các số có giá trị là chẵn và tính tổng các số có giá trị là lẻCho N và dãy số nguyên a1,...an, hãy tính trung bình cộng các số hạng trong dãy có giá trị là chẵn?Đếm các số có giá trị chẵn và lẻ B1: Nhập N và dãy a1, , aN; B2: Sc  0; i  1; B3: Nếu i > N thì B4.2: i  i+1  rồi quay lại B3.Nhập N và dãy a1, ,aNDem 0 ; i  1i>N?Đưa ra Sc và Sl rồi kết thúcSlSl+1;ĐSi  i + 1;Ai chẵn?ĐSđưa ra Sc và Sl rồi kết thúc;B4: B4.1: Nếu ai là số chẵn thìSc  Sc + ai;Ngượi lại, SlSl + ai;ScSc+1;Sl  0;TBC các số có giá trị là chẵn B1: Nhập N và dãy a1, , aN; B2: S  0; i  1; B3: Nếu i > N thì B4.2: i  i+1  rồi quay lại B3.Nhập N và dãy a1, ,aNTong 0 ; i  1i>N?Đưa ra Tong rồi kết thúcTongTong+ai;ĐSi  i + 1;ai chẵn?ĐSđưa ra Tong rồi kết thúc;B4: B4.1: Nếu ai là số chẵn thì Tong  Tong + ai;d  0;

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tin_hoc_10_bai_tap_bai_toan_va_thuat_toan.ppt